VERBINDING
BRUG-M wil verbinding tot stand brengen binnen de Meerssens samenleving: verbinding tussen gemeentebestuur en burgers, maar ook tussen inwoners onderling. Ook verbinding tussen de vijf kernen waaruit de gemeente bestaat. Verbondenheid zorgt voor het gevoel van saamhorigheid en beide zijn uiterst belangrijk voor het ontwikkelen van gemeenschapszin. Het denken in kampen levert weinig perspectief op, het zoeken naar verbinding en het werken vanuit verbondenheid juist wel.
Lees meer
BETROKKENHEID
Waar mensen zich betrokken voelen zullen ze zich ook inspannen om een bepaald doel te bereiken. Het is van groot belang dat het gemeentebestuur mensen zo vroeg mogelijk betrekt bij het ontwikkelen van beleid, bij het oplossen van problemen, bij het uitvoeren van activiteiten, e.d. De betrokkenheid van burgers is van groot belang voor het creëren van een breed draagvlak. Geen besluiten die van bovenaf over de hoofden van mensen worden uitgestort, maar mensen betrokken maken en daarmee draagvlak creëren.
Lees meer
DUURZAAMHEID
BRUG-M vindt het van belang dat bij de gemeentelijke besluiten nadrukkelijk wordt gekeken naar duurzaamheid en wel vanuit de drie 'P's': Planet, People & Profit (milieu, mensen en financiën). Wat zijn de gevolgen van bepaalde voorstellen voor het milieu, onze leefomgeving? En voor de mensen, de inwoners van onze gemeente, alsook daarbuiten? Wat zijn de financiële consequenties? En dat alles voor de korte, alsook op de lange termijn. Pas als de balans van al die aspecten positief uitslaat is er sprake van duurzaam beleid. Het is van belang te kijken naar dat brede perspectief, anders is de kans op mislukking, verspilling van energie en geldverkwisting groot. Duurzaam beleid leidt tot investeringen die de moeite waard zijn.
Lees meer
OPENHEID
Openheid en transparantie is van groot belang voor een positief georiënteerde samenleving. Het gemeentebestuur heeft daar een voorbeeld functie in te vervullen: geen verborgen agenda’s, geen doofpotcultuur, geen achterkamertjespolitiek en geen besloten vergadering, maar open en transparant berichten aan de burgers over de diverse beleidsonderwerpen, over problemen, over ontwikkelingen, e.d. Openbaar bestuur moet ook werkelijk openbaar zijn en dus te volgen voor burgers.
Lees meer
VERANTWOORDELIJKHEID
Het gemeentebestuur dient haar verantwoordelijkheid te nemen bij allerhande zaken die spelen, dient helder te maken wat de burgers kunnen en mogen verwachten. Niet de kop in het zand steken, maar helder maken waar men voor staat, hoe men problemen gaat aanpakken. Maar ook : verantwoording afleggen aan de burgers. Dat geldt voor zowel college van B&W alsook de leden van de gemeenteraad. Maar het geldt ook voor de burgers: ook die dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en niet alle problemen op het bordje van de (lokale) overheid te leggen. Waar instanties of personen hun verantwoordelijkheid niet nemen dienen zij daarop gewezen te worden.
Lees meer
INTEGRITEIT
Het vasthouden aan waarden en normen, ook als deze van buitenaf onder druk staan. Eerlijk en over het eigen gedrag en keuzes verantwoording afleggen. Intrinsiek betrouwbaar: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Geloofwaardigheid is dan van belang. Geen besluit omwille van macht, partijbelang of persoonlijk gewin maar omwille van morele principes. Geen besluit op basis van emoties, maar komen tot evenwichtige en zorgvuldige besluiten die ook innerlijk ‘goed’ voelen.
Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • VERBINDING
 • BETROKKENHEID
 • DUURZAAMHEID
 • OPENHEID
 • VERANTWOORDELIJKHEID
 • INTEGRITEIT

Verkiezings-boodschappen

BRUG-M: 

BRUG-M KvK nummer 59137630

BRUG-M RSIN/Fiscaal nummer 853334304

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.