UITLEG VAN DE KERNWAARDEN

Verbinding

BRUG-M wil verbinding tot stand brengen binnen de Meerssens samenleving: verbinding tussen gemeentebestuur en burgers, maar ook tussen inwoners onderling. Ook verbinding tussen de vijf kernen waaruit de gemeente bestaat. Verbondenheid zorgt voor het gevoel van saamhorigheid en beide zijn uiterst belangrijk voor het ontwikkelen van gemeenschapszin. Het denken in kampen levert weinig perspectief op, het zoeken naar verbinding en het werken vanuit verbondenheid juist wel.

Openheid

Openheid en transparantie is van groot belang voor een positief georiënteerde samenleving. Het gemeentebestuur heeft daar een voorbeeld functie in te vervullen: geen verborgen agenda’s, geen doofpotcultuur, geen achterkamertjespolitiek en geen besloten vergadering, maar open en transparant berichten aan de burgers over de diverse beleidsonderwerpen, over problemen, over ontwikkelingen, e.d. Openbaar bestuur moet ook werkelijk openbaar zijn en dus te volgen voor burgers.

Verantwoordelijkheid

Het gemeentebestuur dient haar verantwoordelijkheid te nemen bij allerhande zaken die spelen, dient helder te maken wat de burgers kunnen en mogen verwachten. Niet de kop in het zand steken, maar helder maken waar men voor staat, hoe men problemen gaat aanpakken. Maar ook : verantwoording afleggen aan de burgers. Dat geldt voor zowel college van B&W alsook de leden van de gemeenteraad. Maar het geldt ook voor de burgers: ook die dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en niet alle problemen op het bordje van de (lokale) overheid te leggen. Waar instanties of personen hun verantwoordelijkheid niet nemen dienen zij daarop gewezen te worden. Het gaat dus op het nemen van verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording, elke dag opnieuw.

Betrokkenheid

Waar mensen zich betrokken voelen zullen ze zich ook inspannen om een bepaald doel te bereiken. Het is van groot belang dat het gemeentebestuur mensen zo vroeg mogelijk betrekt bij het ontwikkelen van beleid, bij het oplossen van problemen, bij het uitvoeren van activiteiten, e.d. De betrokkenheid van burgers is van groot belang voor het creëren van een breed draagvlak. Geen besluiten die van bovenaf over de hoofden van mensen worden uitgestort, maar mensen betrokken maken en daarmee draagvlak creëren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt vaak gekoppeld aan milieu en energie, maar is eigenlijk veel méér dan dat. Bij duurzaamheid gaat het om de positieve effecten voor zowel milieu als voor mensen, alsook op financieel gebied. Oftewel de drie 'P's': People, Planet en Profit. Duurzaam beleid - de naam zegt het al - kan voor langere tijd duren - is dus duurzaam. Bij duurzaam beleid wordt nadrukkelijk naar de toekomst gekeken, onze samenleving van morgen! Wat betekent het besluit op de lange termijn? Is het dan nog steeds uitvoerbaar voor mensen én financieel haalbaar? Hoe zijn dan de milieueffecten? Levert het besluit een positieve bijdrage aan de leefomgeving?

BRUG-M vindt het van belang dat bij de besluitvorming over allerhande zaken die op de gemeente afkomen nadrukkelijk naar deze duurzaamheidsaspecten wordt gekeken. Wat zijn de gevolgen van bepaalde voorstellen voor de mensen, de inwoners van onze gemeente? Wat zijn de gevolgen voor het milieu, onze leefomgeving? En: wat zijn de financiële consequenties? Hoe is het met de verhouding tussen kwaliteit, beoogd resultaat en de kosten? Zijn de voorstellen financieel haalbaar, niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn? Immers: een investering die later niet betaalbaar blijkt te zijn is doorgaans weggegooid geld, dus niet duurzaam. Pas als de balans van al die vragen en overwegingen positief uitslaat is er sprake van duurzaam beleid.

Gemeentelijk beleid, op welk gebied dan ook, waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de duurzaamheidsaspecten, biedt het meeste houvast. Dit in tegenstelling tot ad hoc beslissingen, die snel genomen worden zonder naar het brede perspectief te kijken - dan is de kans op mislukking, verspilling van energie en geldverkwisting groot. Duurzaam beleid leidt echter tot investeringen die de moeite waard zijn.

Integriteit

Het vasthouden aan waarden en normen, ook als deze van buitenaf onder druk staan. Eerlijk en over het eigen gedrag en keuzes verantwoording afleggen. Intrinsiek betrouwbaar: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Geloofwaardigheid is dan van belang. Geen besluit omwille van macht, partijbelang of persoonlijk gewin maar omwille van morele principes. Geen besluit op basis van emoties, maar komen tot evenwichtige en zorgvuldige besluiten die ook innerlijk ‘goed’ voelen.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.