Aan
het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Meerssen

Betreft: aanvullende art 40 vragen mbt SAMCO

Meerssen, 19 februari 2018

Geachte College,

Op 14 november 2017 ontvingen wij uw antwoorden op de door ons gestelde vragen met betrekking tot SAMCO.

Deze antwoorden leiden tot enkele aanvullende vragen.

Uit de ons toegezonden documenten lezen wij dat op 23 augustus 2017 het provinciebestuur de gemeente Meerssen heeft laten weten, dat zij een provinciaal inpassingsplan (een PIP) willen opstellen om op die manier tegemoet te komen aan de wens van SAMCO om op korte termijn te kunnen starten met het proefdraaien met straalmotoren.

In dezelfde brief van de provincie staat vermeld dat de betrokkenheid van de gemeente Meerssen groot zal zijn in het verdere proces.

Tenslotte is daarin aangekondigd dat de provincie de gemeenteraden van o.a. Meerssen zal horen over het voornemen om zo’n PIP voor te bereiden.

Vraag 1.
Welke informatie heeft het College sedert de laatste beantwoording van 17 november bereikt in dit dossier?

Vraag 2.
Zijn er nog contacten geweest met de provincie Limburg over de voortgang van het PIP en wanneer mag de gemeenteraad zo’n voorstel verwachten
Uw brief van 17 november sluit U af met de zin:… hoe, waar en met welke aanvullende maatregelen het uiteindelijke proefdraaien met straalmotoren zal plaatsvinden, zal in de komende periode onderwerp van gesprek zijn
Onze primaire vragen dateren van 28 oktober 2017. U meldt dat de portefeuillehouder op 6 november daaraan volgend kennis heeft gemaakt met de directie van SAMCO. Voor de hand ligt dan dat de portefeuillehouder zich heeft laten informeren over de kernvraag of het proefdraaien al dan niet binnen de hangar gaat plaatsvinden, dan wel in de open lucht.

Vraag 3.
Is bij die kennismaking al duidelijk geworden wat de bedoeling is van SAMCO met betrekking tot deze laatste vraag.
Zoals bekend zijn de inwoners van Meerssen in december vorig jaar al geconfronteerd met een Ministerieel besluit waarbij zij gaat gedogen dat de 250m- verlenging van de startbaan gebruikt mag worden terwijl er nog geen vergunning voor verstrekt is.

Vraag 4.
Welk overheidsorgaan is hier het bevoegd gezag als het gaat om het handhaven van het naleven van een te zijner tijd al dan niet aan SAMCO te verlenen milieuvergunning voor het proefdraaien. De gemeente Beek of de provincie Limburg?
Het antwoord op de vraag 4 zal ook aangeven welk overheidsorgaan een eventueel eerder starten met het proefdraaien door SAMCO zou kunnen gedogen met een gedoogbesluit.

Vraag 5.
Bent U bereid om met dat overheidsorgaan in contact te treden en vanuit het belang van de inwoners van Meerssen aan te dringen op het eerst doorlopen van de vergunningenprocedure alvorens het proefdraaien met straalmotoren toe te staan?

Wij wachten vol belangstelling uw schriftelijke beantwoording af,

Met vriendelijke groet,,
Mr Gerrit van der Bijl
Fractievoorzitter BRUG-M

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.