AMENDEMENT: 

wijziging voorstel 18-Van Rijswijk-01

Accommodatiebeleid fase 1

De Raad van de gemeente Meerssen, in vergadering bijeen op donderdag 1 februari 2018,

gelezen:

 • de voorstellen m.b.t. het Accommodatiebeleid fase 1, met name op het onderdeel van de gemeenschapshuizen en dan in het bijzonder het onttrekken van de accommodatie van ‘De Auw Kèrk’ aan het accommodatiebeleid, zoals voorgesteld onder punt 3a van het gevraagd besluit;

overwegende:

 • dat dit voorstel betekent dat de Raad wordt voorgesteld goed te vinden dat het College het huurcontract met de exploitant, dat op 1 september 2017 weer is ingegaan voor een periode van 5 jaar, zonder haar goedvinden tussentijds zal verbreken, zodat er een juridisch conflict te verwachten is;
 • dat dit ook blijkt uit het feit dat bij de kanttekeningen van het voorstel al wordt gesteld dat er mogelijk juridische inzet nodig zal zijn;
 • dat het een gemeentelijke overheid niet past om eenzijdig een contract te verbreken zonder dat daar dringende noodzaak voor aanwezig is;
 • dat er bovendien op korte termijn geen alternatieve accommodatie in de kern Bunde is, die op gelijkwaardige wijze als gemeenschapsvoorziening voor verenigingen en andere huurders kan dienen;
 • dat verder de beschreven bezuiniging bij aanvaarding van het voorstel evenmin gehaald zal worden omdat de gemeente als eigenaar een instandhoudingsplicht van dit Rijksmonument heeft, zodat er toch het noodzakelijke onderhoud gepleegd zal moeten worden;
 • dat tenslotte de beweerde commerciële, c.q. horeca-activiteiten in ‘De Auw Kèrk’ ook in andere gemeenschapshuizen in meer of mindere mate plaatsvinden, waardoor er sprake is van een ongelijke behandeling van de verschillende gemeenschapshuizen, in dit geval ten nadele van gemeenschapshuis ‘De Auw Kèrk’;
 • dat het voorliggende voorstel niet gebaseerd is op een degelijk vergelijkend onderzoek onder de gemeenschapshuizen binnen de gemeente Meerssen; 

BESLUIT:

 1. het lopende huurcontract met de exploitant van de Auw Kèrk te respecteren tot uiterlijk 30 augustus 2022;
 2. het College op te dragen om:
  1. a) voorstellen te doen aan de Raad om in deze bovenstaande periode, hetzij het gebouw meer geschikt te maken voor het gebruik als gemeenschapsvoorziening, dan wel te komen tot een vervangende accommodatie in de kern Bunde;
  2. b) de openbare voorbereidingsprocedure op te starten om het gebruik van dit gebouw aan te merken als zijnde van Algemeen Belang, zodat er geen strijdigheid ontstaat met de Wet Markt en Overheid;
  3. c) met de exploitanten van alle gemeenschapshuizen (dus ook ‘De Auw Kerk’)  te trachten overeenstemming te verkrijgen over een herziening van de contracten;
 3. vóór het zomerreces van 2018 de Raad te informeren over de bereikte resultaten;

en gaat over tot de orde van de dag,

Meerssen, 1 februari 2018.

Amendement ingediend door de fractie BRUG-M,

namens deze:
Jan Gulikers, raadslid.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.