Uitgesproken in de raadsvergadering van 25 oktober 2017

Voorzitter,

Ter behandeling ligt een motie van de fractie BRUG-M, KIJK!!! en CDA met als doel het College opdracht te geven helderheid te verschaffen inzake twee voorstellen accommodatiebeleid die op de agenda stonden van de Collegevergadering van 5 september, maar die door het College werden aangehouden. Tevens poogt de motie helderheid te krijgen inzake de afwezigheid van de portefeuillehouder onder wiens verantwoordelijkheid deze voorstellen waren opgesteld.

Het is bijzonder spijtig dat deze motie niet in de vorige raadsvergadering mocht worden behandeld, maar pas nu aan de orde komt. Daardoor is kostbare tijd verloren gegaan. We hebben ons als indieners ook verbaasd over het argument van de coalitiepartijen om de motie niet te willen behandeling, nl. dat zij geen tijd hadden gehad om zich inhoudelijk in de materie te verdiepen.  Immers: er wordt in deze motie géén inhoudelijke behandeling van het accommodatiebeleid gevraagd, maar enkel openbaarmaking van de twee voorstellen en openheid van zaken. Waarom dan toch een blokkade van de coalitie en waarom die geheimzinnigheid van het College?

Het is nog spijtiger dat er überhaupt een motie hiervoor nodig is. Van het College mag nl. verwacht worden dat ze transparant opereert en de raad volledig en tijdig informeert. Er zou geen motie nodig  moeten zijn om dit te bewerkstelligen. Maar blijkbaar denken dit College en de coalitiepartijen anders over dit soort belangrijke waarden in het lokale bestuur. En let wel: we vragen niet om openbaarmaking van het medisch dossier van mevr. Cortenraede - uiteraard willen we haar privacy respecteren. Maar we hebben nu de stellige indruk dat die privacy nu door het College gebruikt, zelfs misbruikt als reden om andere zaken af te dekken.  

Onder de motie ligt natuurlijk een steeds groter wordende ontevredenheid over het uitblijven van voorstellen inzake het accommodatiebeleid. Ondanks eerdere toezeggingen van de wethouder, c.q. het College en ondanks eerdere moties vanuit de raad ligt er nu nog altijd niets waarover de raad zich kan uitspreken. Een aanfluiting. We zijn met name benieuwd naar de reactie van de VVD die nog in april met een motie kwam om het College tot spoed te manen, te beginnen met de tennisverenigingen en gemeenschapshuizen.

Hoewel: er lag wel iets, nl. twee voorstellen van wethouder Cortenraede, een over accommodatiebeleid en een over een bussinessplan voor de tennisverenigingen. Deze werden echter aangehouden door het College. Op mijn vraag in de RAV over de reden van dit aanhouden antwoordde wethouder van Rijswijk: ziekte van de wethouder. En dat voorzitter wil er bij mij niet in.

Eerstens omdat wethouder Cortenraede zich goed bewust was van de druk, ook in tijd, die er op dit dossier lag; ze heeft blijkbaar zelfs tijdens haar zomervakantie enkele dagen doorgewerkt om de beide voorstellen af te ronden. Het komt er bij mij dan ook niet in dat zij op een uiterst belangrijk moment, nl. net toen deze voorstellen in het college behandeld zouden worden, zich ziek meldt en de vergadering verlaat, wetende wat de consequenties daarvan zouden zijn. Er is waarschijnlijk iets anders en er is meer aan de hand. De vraag is dan ook of wethouder van Rijswijk de raad juist heeft geïnformeerd toen hij in de RAV verklaarde dat de enige reden van het aanhouden van de voorstellen de ziekte van de portefeuillehouder was.

Immers, als dat zo zou zijn, waarom de beide voorstellen dan niet in een van de volgende collegevergaderingen alsnog behandeld en alsnog doorgestuurd naar de raad? Of was het zo dat de beide andere wethouders de beide voorstellen niet wilden accorderen?  Op zich is dat op inhoudelijke gronden voorstelbaar, maar wees daar dan open over.

De huidige portefeuillehouder heeft onlangs verklaard via MeerVandaag dat in deze kwestie zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Voorzitter, hoe moeten wij deze uitspraak duiden? Dat de voorstellen die er lagen niet zorgvuldig zijn? En wat betreft snelheid: verenigingen en gemeenteraad wachten al vele jaren op accommodatiebeleid, dit college heeft 2,5 jaar de tijd gehad om met voorstellen te komen en is daarin niet geslaagd. Hoezo snelheid?

En als het gaat om zorgvuldigheid boven snelheid: had dhr. Van Rijswijk maar in die geest gehandeld tijdens het overleg dat hij als waarnemend portefeuillehouder in januari 2016 met RVU voerde. Uit de verslagen van dat overleg is nl. gebleken dat hij met speels gemak de eerste toezegging deed voor de aanleg van een kunstgrasveld en lichtinstallatie, te waarde van ca. een half miljoen euro, een toezegging waar de volgende portefeuillehouder aan gehouden was. Toen speelde die zorgvuldigheid blijkbaar niet zo`n rol.

Dupe van deze gang van zaken zijn met name de verenigingen, nu recent de tennisverenigingen in Bunde en Geulle. Toezeggingen van de gemeente die niet worden nagekomen, verwachtingen die gewekt zijn en niet worden ingelost, noodzakelijk onderhoud van banen dat niet wordt uitgevoerd. We kunnen ons dan ook de frustratie bij de vrijwilligers van deze verenigingen heel goed voorstellen. Deze hele gang van zaken is beschadigend voor het vertrouwen van burgers in de politiek en gemeentebestuur, alsook negatief voor het imago van onze gemeente. 

Ik doe bij dezen een dringend appel aan de fracties van de coalitiepartijen om deze motie te ondersteunen. Ik roep PGM op om hun motto MIDDEN TUSSEN DE MENSEN waar te maken. Of bedoelt deze partij: Midden tussen de mensen van onze eigen achterban? Ik roep FOCUS op om de O in hun naam, die volgens hun eigen website staat voor openheid, waar te maken. En de VVD roep ik op om mee te werken aan de nodige helderheid rondom de rol, positie en afwezigheid van hun eigen wethouder.

Tot zover.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.