Aan:
Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Meerssen

Betreft: aanvullende art 40 vragen naar aanleiding van uw beantwoording van eerder vrag m.b.t  documenten mbt aanleg kunstgrasveld Rothem
Meerssen, 19 juni 2017


Geachte College,


Na mijn vakantie heb ik de “antwoorden” aangetroffen van de door ons per brief van 19 maart j.l. gestelde vragen over bovenvermeld onderwerp.
Helaas moeten wij – zoals zo vaak bij uw beantwoording – constateren, dat U succesvol bent in het geven van een reactie op de gestelde vragen, zonder dat dat de gewenste duidelijkheid verschaft. Sterker nog, zoals uit de onderstaande aanvullende vragen zal blijken, ontstaat er meer “mist”.

Daarom zijn wij genoodzaakt om aanvullende vragen te stellen in de hoop en verwachting, dat U deze keer wel helder zult willen antwoorden.

Uit uw beantwoording moeten wij afleiden, dat er na de bespreking van 22 januari 2016 geen enkele besprekingen door bestuurder(s)en\of ambtenaren zijn geweest waarin met de vereniging RVU de in de geciteerde besprekingen opgekomen vragen en toegezegde nadere onderzoeken zijn gecommuniceerd. Dat betekent dus evenzeer, dat de verantwoordelijke portefeuillehouder, mevrouw Cortenraede, sedert haar aantreden geen gesprekken heeft gevoerd met (vertegenwoordigers van) RVU.

Ware dat anders geweest dat had U van die besprekingen cq gesprekken verslagen dan wel notities gemaakt dan wel in correspondentie e.e.a. vastgelegd en zou U ook daarvan ons de gevraagde kopieën hebben verstrekt.

Vraag 1:
Is de conclusie juist dat er met RVU geen bestuurlijke en/of ambtelijke contacten zijn geweest na 22 januari 2016?

RVU moet toch op enig moment te horen hebben gekregen dat BW besloten hadden een kunstgrasveld aan te leggen. Dat is anders dan het voorstel van wethouder van Rijswijk tijdens de bespreking op 22 januari 2016 om één kunstgrasveld aan te leggen onder voorbehoud van goedkeuring door het College. Het genomen besluit zal RVU niet uit het geruchtencircuit hebben vernomen.

Vraag 2:
Hoe is de beslissing van BW met RVU gecommuniceerd. Waarom hebben wij daar geen afschrift van gekregen?
In het antwoord op vraag 3 verwijst U naar een tarievenreglement van 2002 (!!!!) , waarin in het geheel geen sprake is van een kunstgrasveld.

Vraag 3a:
Bent U het met ons eens dat deze verwijzing nergens op slaat?

Vraag 3b:
Waar is de prijsbepaling van het kunstgrasveld van € 1489 dan wel op gebaseerd, nu het tariefreglement daar niets over zegt?

Vraag 3c:
Kunt U ons mededelen of het oude dan wel nieuwere tariefstelsel op enig moment met de gemeenteraad is gecommuniceerd?
In datzelfde antwoord geeft U aan dat RVU voor de 2 natuurgrasvelden € 1489 per jaar zou betalen. Volgens het tarievenreglement uit 2002 zou dat dat moeten zijn 2* € 635,30 = € 1270,60 (prijsniveau 2002.)
Zou het prijsindexcijfer over bijna 15 jaar slechts 17 % stijging hebben gekend? Als we naar de stijging van onze OZB in die 15 jaar kijken, is dat niet erg geloofwaardig.

Vraag 4:
Kunt U de toepassing van het prijsindexcijfer nader toelichten?
Het is toch te begrijpen, dat een vereniging niet reageert op de tarieven van het tariefreglement, als daar in dat reglement niets over een kunstgrasveld staat.

Vraag 5:
Onze vraag herhalen wij dan ook of en hoe de vereniging RVU  gereageerd heeft toen zij (op welke wijze dan ook ) hoorden dat het door U uit de lucht gegrepen tarief van
€ 1489 voor hen zou gaan gelden.
Het door U toegezonden tariefreglement levert nog enkele vragen op:
Een buitensportvereniging moet per kleedkamer een huur betalen van € 158,82. (prijsniveau 2002!)

Vraag 5:
Geldt deze afspraak ook voor RVU, en zo ja wordt er niets voor het overige gebouwde (zoals kantine/ bestuursruimte etc.) betaald?
Een natuurgrasveld heeft geen beregeningsinstallatie. Zo’n installatie staat ook niet benoemd in het tarievenreglement. Inmiddels hebben wij begrepen dat het College deze toegift aan RVU heeft gedaan.
Hetzelfde geldt voor de totale lichtinstallatie van het kunstgrasveld, die daar is aangebracht.

Vraag 6:
Wordt voor de huur van deze kostbare installaties een afzonderlijk tarief in rekening gebracht?
Dan vragen over de toegezonden besprekingsverslagen.
18 maart 2015: Daar wordt als wens door de delegatie van RVU gesproken over het naast het kunstgrasveld toch ook door de gemeente in onderhoud blijven houden van de oefenhoek. De informatie die nadien naar buiten is gekomen duidt op het niet honoreren van deze wens, omdat alleen het kunstgrasveld gehuurd gaat worden.

Vraag 7:
Klopt deze veronderstelling?
Bij de opsomming van de wensen van RVU wordt naar onderhoud van de kleedlokalen gevraagd, met o.a. de plaatsing van nieuwe kunststofkozijnen. Volgens het tariefreglement zou de huur van een kleedlokaal ca € 14 per maand bedragen.

Vraag 8:
Hoe moeten wij dan financieel de onderhoudskosten zien, die blijkbaar voor de gemeente komen, ten opzichte van deze huur?
RVU vraagt dan naar een compensatie van inkomstenderving (waarschijnlijk bedoeld het missen van omzetwinst uit hun kantine). Intern beraad zou volgen binnen de gemeente.

Vraag 9:
Wat is het resultaat van dat intern beraad geweest en hoe is dat gecommuniceerd.
22januari 2016:
Wethouder van Rijswijk stelt op die dag de aanleg van een kunstgrasveld voor aan RVU. Hij zegt er wel bij dat er dan extra geld moet worden gevonden bij de gemeente.

Vraag 10:
Wat is de omvang van dat extra geld dat de heer van Rijswijk daar zegt te gaan zoeken. Waar heeft hij dat gevonden.
In datzelfde verslag vraagt RVU een beregeningsinstallatie, die blijkens dit verzoek niet als vanzelfsprekend bij een “regulier onderhoud van een natuurgrasveld” hoort.

Vraag 11:
Ligt in deze vraagstelling en uw reactie niet besloten dat uw eerder stellingname dat zoiets bij normaal onderhoud hoort, niet juist is of tenminste discutabel is?
Het verslag wordt afgesloten met de aankondiging dat er tussen RVU en de gemeente verdere fine-tuning zal plaatsvinden.

Slotvraag 12:
Moeten wij daar niet uit afleiden, dat uw antwoord van 25 april 2017 onvolledig is geweest. Er zijn blijkbaar na 22 januari 2016 wel degelijk gesprekken geweest, waarvan U de inhoud niet heeft willen kenbaar maken, ondanks ons uitdrukkelijk verzoek.

Wij wachten vol belangstelling uw schriftelijke beantwoording af,
Met vriendelijke groet,

Mr G van der Bijl

Fractievoorzitter BRUG-M

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.