OUD-BURGEMEESTER JAN MANS EENS MET OPVATTING VAN BRUG-M OVER PROCES HERINDELING

Op 3 juni 2016, een jaar geleden dus, werden de fractievoorzitters van de partijen in de Meerssense gemeenteraad in allerijl door burgemeester Clermonts opgeroepen voor een spoedberaad. Daarin kregen zij van de burgemeester te horen dat het College van B&W reeds enkele malen overleg had gevoerd met het gemeentebestuur van Valkenburg a/d Geul over "een verdergaande samenwerking tussen beide gemeenten". Fusie van de twee gemeenten werd daarbij niet uitgesloten. Er werd toen hals-over-kop een persbericht naar buiten gebracht over deze aangelegenheid en de provincie werd gevraagd om het proces te ondersteunen.

De toenmalige fractievoorzitter van BRUG-M, Jan Gulikers, heeft tijdens dat spoedberaad meteen laten weten deze aanpak geen juiste gang van zaken te vinden. Hij gaf stevige kritiek op het feit dat er al gesprekken over mogelijke gemeentelijke samenwerking/fusie waren gevoerd met een andere gemeentebestuur zonder dat de gemeenteraad daar vanaf wist. Hij stelde zich destijds al op het standpunt: éérst met de gemeenteraad praten en dan pas de vervolgstappen bepalen. De andere fractievoorzitters vonden de handelwijze van het College echter prima en dus ging het persbericht naar buiten.

Dan 28 mei 2017, een jaar later:  een uitzending op de lokale tv van het programma ‘Samen verder’, een productie van TV Valkenburg en MeerVandaag. Daarin kwam oud-burgemeester en bestuursdeskundige Jan Mans aan het woord. Dhr. Mans uitte stevige kritiek op het College van B&W van Meerssen inzake haar handelwijze in het proces van een eventuele gemeentelijke herindeling. Letterlijk zei hij: "Het was een beweging van twee Colleges van Burgemeester en Wethouders. En de gemeenteraden hebben daar wat andere ideeën over gehad. Ik denk dat in aanvang ze bij de gemeente Meerssen de fout gemaakt hebben dat eerst B&W iets verzonnen hebben en de raad daar in tweede instantie pas bij betrokken hebben. Dat moet je niet doen. Je moet altijd beginnen bij de raad." Tot zover Jan Mans.

De uitspraken van dhr. Mans komen volledig overeen met de opvatting van BRUG-M, die onze fractie al vanaf het begin van dit proces heeft kenbaar gemaakt (zie bijgevoegde brief uit juli 2016!).  

Partij BRUG-M is haar kritiek op de handelwijze van het College van B&W in deze kwestie in het afgelopen jaar blijven herhalen en heeft zich erover verbaasd dat de andere fracties de aanpak van  het College steunden.  In twee opeenvolgende Bestuursakkoorden (ook van de huidige coalitie!), alsook in de jaarbegroting stond nl. dat het uitgangspunt is/was: 'Behoud van de zelfstandige gemeente Meerssen'.

Nou kan een College van B&W uiteraard tot andere bevindingen komen en van zienswijze veranderen, bv. door gewijzigde omstandigheden of door voortschrijdend inzicht. Daar is op zich niks mis mee, maar dan dient er allereerst overleg met de gemeenteraad plaats te vinden - de raad is immers in de gemeente het hoogste orgaan. Het College van B&W van Meerssen is daar volledig aan voorbij gegaan. Uiteindelijk is deze kwestie dan toch in de raad besproken. Een door de provincie georganiseerd overleg met de Valkenburgse gemeenteraad werd geannuleerd en ook de gemeente Maastricht uitte kritiek op de gang van zaken - het proces werd zo een gênante vertoning.

De gemeenteraad van Meerssen heeft op voorstel van BRUG-M na enige aarzeling uiteindelijk besloten tot een onderzoek door een extern bureau. Dat bureau onderzoekt via o.a. een sterkte/zwakte-analyse of de gemeente Meerssen in haar huidige omvang groot en krachtig genoeg is om alle taken die op een gemeente afkomen kwalitatief goed uit te voeren. De gemeenteraad is nog steeds in afwachting van de resultaten van dat onderzoek, maar duidelijk mag zijn dat het proces stevige vertraging heeft opgelopen door de handelwijze van het College. Daarnaast is er dan nog de irritatie die bij de fractie BRUG-M is ontstaan vanwege het passeren van de raad. En uiteraard de imagoschade in de media door de klungelachtige wijze waarop het proces verlopen is.

Opmerkelijk en tevens teleurstellend dat het College van B&W op geen enkel moment heeft toegegeven dat haar handelwijze in het begin van dit proces niet handig was. Eerder gebeurde het tegenovergestelde: het College is bij monde van burgemeester Clermonts blijven uitdragen daar haar aanpak de juiste was. Fouten erkennen is niet bepaald de sterkste kwaliteit van dit College. Mogelijk dat het College na de uitspraken van dhr. Mans wél tot dat inzicht komt.   

Voor alle duidelijkheid: BRUG-M is géén tegenstander van een gemeentelijke herindeling. Maar een besluit daarover dient te worden genomen op basis van feiten en deugdelijke gegevens en met een duidelijke rol tijdens het proces voor de gemeenteraad - daarin zitten nl. de gekozen volksvertegenwoordigers! Als uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Meerssen in de huidige omvang niet voldoende toekomstbestendig is, dan staat onze fractie zeker open voor het opheffen van de huidige gemeente. Met dan als nadrukkelijke voorkeur een gemeentelijke herindeling boven een fusie. Bij de laatste gaat de huidige gemeente als geheel fuseren met een andere gemeente. De fractie BRUG-M is van mening dat dit aan inwoners per kern dient te worden voorgelegd en dat de mening van de burgers zwaar moet meewegen. Uit een dergelijke peiling zou wel eens kunnen blijken dat de inwoners van de kern Geulle of Ulestraten een andere voorkeur hebben dan bv. de van de kern Meerssen als het gaat om de gemeente waarbij aangesloten wordt.  Dergelijke aspecten dienen echter pas ná het onderzoek aan de orde te komen. Maar hoe dan ook moeten burgers betrokken worden in dit proces, niet pas na de besluitvorming!

Fractie BRUG-M

Voor de uitzending van 'Samen verder dl.4' (TV-Valkenburg en Meer/Vandaag) zie hieronder:

 Voor de uitzending van 'Samen verder dl.3' (TV-Valkenburg en Meer/Vandaag) met dhr. G van der Bijl namens BRUG-M:

Hieronder de brief die de fractie BRUG-M in juli 2016 over deze kwestie heeft gestuurd naar het College van B&W.   

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.