MOTIE

winterterrassen in Groot Meerssen

De Raad van de gemeente Meerssen,

Op donderdag 12 november 2020 in vergadering bijeen,

Kennisgenomen van de brief van het College van Burgemeester en Wethouders van 11 november 2020 over de financiële bijdrage aan de ondernemers op de Markt van Meerssen voor het aldaar aanleggen en inrichten van winterterrassen;

Overwegende,

dat het initiatief van de horecaondernemers aan de Markt lovenswaardig is; dat ook een beperkte financiële bijdrage van gemeentewege in deze tijden verantwoord is en bovendien aanmerkelijk zal bijdragen tot de sfeer in Meerssen;

dat er echter buiten de locatie Markt Meerssen in (groot) Meerssen meerdere horecabedrijven zijn, die in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor een gelijksoortige financiële bijdrage als in de brief is aangegeven;

dat het College zich niet heeft gerealiseerd dat de eerstvolgende raadsvergadering pas op 10 december 2020 zal plaatsvinden en dat er dan – nadat de raad een betreffende voorstel zal hebben geaccordeerd- er altijd nog levertijden te verwachten zijn, terwijl de winter er dan al is of tenminste nabij zal zijn;

dat het daarom gewenst is dat heden, 12 november 2020, de gemeenteraad reeds een uitspraak doet op basis waarvan het College aan verzoekers een toezegging kan doen, omdat dan zeker gesteld is dat de Raad bij de jaarrekening van 2020 zal instemmen met het bestede bedrag;

dat de raad heeft kennisgenomen van het memo uitgangspunten en de adviezen van de dorpsbouwmeester, die zich beperken tot slechts de 8 horecabedrijven aan de Markt in Meerssen, terwijl ook daarbuiten meerdere winterterrassen mogelijk zouden moeten zijn;

BESLUIT:

  • Het College van Burgemeester en Wethouders op te dragen de uitgangspunten uit het toegezonden memo te verruimen voor mogelijke andere locaties in groot Meerssen;
  • In te stemmen met de door het College van Burgemeester en Wethouders beschreven benadering van het verzoek (25% van de werkelijke kosten met een maximum van € 3000 per ondernemer;
  • Met het voorgaande dictum gecombineerd met de mogelijk andere ondernemers elders in de gemeente Meerssen betekent dat, dat het College geautoriseerd is om tot een bedrag van maximaal € 36.000 toekenningen te doen langs deze lijn van handelen;
  • Het College te verzoeken om deze uitgaven te verantwoorden bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 ten laste van het positieve resultaat van 2020 en mocht dat onvoldoende zijn dan ten laste van het restant van het niet benutte budget van de niet uitgegeven LED-bijdragen.

Aldus besloten

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie BRUG-M

Fractievoorzitter Jan Gulikers 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.