M O T I E

“ BEZUINIGINGEN SOCIAAL DOMEIN ‘ON HOLD’ “

 

De gemeenteraad van Meerssen, in vergadering bijeen op woensdag 11 november en donderdag 12 november 2020, kennis genomen hebbende van de voorgenomen bezuinigingen binnen het Sociaal Domein, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021,

constaterende dat:

  • de raad in de raadsvergadering van 13 juli 2020 de (bijgevoegde) “Motie Sociaal Domein “ nog unaniem heeft aangenomen;
  • deze motie van 13 juli tot op heden nog geen invulling heeft gekregen;
  • de raad momenteel nog onvoldoende in positie is gebracht om binnen het Sociaal Domein beter richting en sturing te geven naar inhoud en uitgaven;
  • er geen advies is ingewonnen en geen overleg heeft plaatsgevonden met de Adviesraad Sociaal Domein met betrekking tot deze bezuinigingen;

overwegende dat:

  • een zorgvuldigere aanpak ook meer draagvlak zal creëren bij de inwoners van onze gemeente, in het bijzonder die inwoners die afhankelijk zijn van voorzieningen binnen het Sociaal Domein;

besluit het College van B&W op te dragen:

  • om alsnog op zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk vóór 1 januari 2021, acties uit te zetten waartoe in de motie “Sociaal Domein” van 13 juli 2020 wordt opgeroepen;
  • om op zo kort mogelijke termijn hierover in overleg te treden met en advies te vragen aan de Adviesraad Sociaal Domein (ASD);
  • de nog te ontvangen adviezen van de ASD te betrekken in zorgvuldige afweging ten behoeve van verdere besluitvorming;
  • eventuele bezuinigingen zoals opgenomen in voorliggende begroting pas te effectueren als aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan;

 en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is ingediend door de fractie BRUG-M, d.d. 12-11-2020, namens deze:

Tiny Gorissen.


bijlage
: kopie van de eerder unaniem aangenomen motie d.d. 13-07-2020.  

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.