MOTIE

De gemeenteraad van Meerssen bijeen in digitale vergadering op maandag 13 juli 2020, Overwegende dat;

 • De wettelijke kaders waarbinnen gemeenten bij de decentralisaties in het sociaal domein moeten werken de beleidsvrijheid van de Gemeenteraad beperken;
 • Gemeenteraadsleden gemiddeld genomen maar beperkte kennis hebben van de ruimte die zij binnen deze wettelijke kaders hebben;
 • Door de beperkte financiele middelen en stijgende uitgaven, financiele kaders in toenemende mate bepalend zijn voor politieke keuzes. Dit wordt versterkt door een gevoel van taboe onder raadsleden op bezuinigingen op zorg, met name jeugdzorg;
 • Uit kadernota’s vastgesteld door gemeenteraden blijkt dat een heldere visie op het sociaal domein ontbreekt. Het ontbreekt veelal aan concreet geformuleerde doelen, activiteiten en/of processen;
 • De meeste raadsleden actiever wensen te sturen. Daarvoor is nodig dat het College en de ambtelijke organisatie inspelen op de (informatie)vraag vanuit de Raad. Zij kunnen bijvoorbeeld bij het opstellen van adviezen en nota’s rekening houden met het perspectief en de sturende rol van de Gemeenteraad;
 • Gemeenteraden aangeven dat de dynamiek binnen het netwerk van het sociaal domein complex en moeilijk te voorspellen is, mede doordat zij slecht zicht op ontwikkelingen hebben;
 • Het sociaal domein een gevoelige kwestie is binnen veel gemeenteraden; het gaat tenslotte om impact op de levens van kwetsbare inwoners. Dit maakt dat keuzes minder gemakkelijk genomen worden;
 • Raadsleden ook oog hebben voor andere belangen zoals de houdbaarheid van diverse gemeentelijke voorzieningen en de werkgelegenheid die lokale zorgbedrijven verschaffen. De financiele problematiek binnen het sociaal domein leidt veelal tot bezuinigingen op lokale voorzieningen in andere domeinen;
 • De marktwerking onder zorgaanbieders haaks staat op de wens tot onderlinge samenwerking binnen het sociaal domein en het realiseren van maatschappelijke waarden en wensen;
 • Het optuigen van regionale samenwerkingsverbanden ertoe leidt dat de sturing (gedeeltelijk) verlegd wordt van de Gemeenteraad naar de regio;
 • Door blijvende bemoeienis van het Rijk de autonomie van de Gemeenteraad beperkt blijft en de rolverdeling tussen gemeente en Rijk onduidelijk. Het Rijk moet een keuze durven maken;

Concluderende dat;

- Je als gemeenteraadslid niet alle kennis tot je kunt nemen over het complexe en snel veranderende veld van het sociaal domein;

- Je als raadslid daarom het beste kunt sturen op visie met maatschappelijke waarden als leidraad;

- Je hiertoe als Raad eerst met elkaar het debat moet aangaan, voordat we pas richting kunnen geven aan lokaal sociaal beleid;

- Je politieke rol als raadslid ook is om eerst afwegingen te maken binnen de kaders van maatschappelijke waarden en belangen;

- Je op basis daarvan concrete doelen kunt stellen, die met indicatoren te meten zijn;

Besluit:

Het College van B&W op te dragen de Raad op deze wijze in positie te brengen en deze zo optimaal mogelijk hierin te faciliteren, zodat de Raad deze sturende rol beter kan gaan invullen.

Tiny Gorissen
Fractie BRUG-M 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.