BETOOG VAN GERRIT VAN DER BIJL TIJDENS DE BEGROTINGSVERGADERING 2021

BETOOG VAN GERRIT VAN DER BIJL TIJDENS DE BEGROTINGSVERGADERING 2021

 

Geachte voorzitter, leden van de raad en kijkers

Onze fractie wil zich beperken tot vier onderdelen:

1 het sociaal domein
2 de dienstbaarheid van de organisatie
3 de zelfstandigheid van onze gemeente
4 het OZB-tarief in relatie tot de financiële toestand van onze gemeente

Sociaal Domein
Sinds de coronapandemie verkeren we in een zeer onzekere en moeilijke periode. Feit is dat het helaas zo is, dat ook hier de meest kwetsbare inwoners vaak het meest getroffen worden. We zien ook binnen onze gemeente dat het ons vaak niet lukt om hier pro-actief en voortvarend mee om te gaan. Ik noem een aantal voorbeelden.
Zo hadden we de ambitie om van Meerssen een dementie-vriendelijke gemeente te maken. Na een eerste aanzet hebben we er helaas niks meer over vernomen en blijkt de verdere ontwikkeling te stagneren. De nota “ Durf “ is op de plank blijven liggen, dit terwijl onze gemeente te maken heeft met dubbele vergrijzing en het aantal inwoners dat getroffen zal worden door dementie alleen maar fors zal toenemen. Reactie svp

Ook de doorontwikkeling van de Huiskamers staat op losse schroeven, omdat deze niet adequaat begroot zijn. Huiskamers dreigen dus hun rol als ontmoetingsplaats niet te kunnen uitvoeren waar ze ook voor bedoeld zijn, namelijk een rol in de lokale opvang en ondersteuning van het toenemend aantal ouderen, alleenstaanden maar ook dementerenden en hun mantelzorgers.

Dit is voor onze fractie onacceptabel. Wij dienen daartoe een motie in.reactie svp

Ons Armoedebeleid is allang niet meer actueel en is niet toegespitst op de diversiteit van de doelgroep, zoals de door de effecten van de coronacrisis steeds duidelijker naar voren komen. Dat vergt ook een diversiteit in de aanpak van armoede en schuldhulpverlening en we roepen het College op om in de ontwikkeling van het nieuwe armoedebeleid dat in het voorjaar aan de Raad wordt gepresenteerd, hiermee rekening te houdenreactie svp

De Tiny van onze fractie is samen met ons blij met de voortvarendheid waarmee de wethouder de komst van Tiny Houses heeft opgepakt. Het kan echt iets betekenen voor jonge starters uit onze eigen gemeente om een eigen woning in onze gemeente te kunnen betrekken. We hebben gedacht over een motie maar vanwege de positieve opstelling van de portefeuillehouder laten wij dat achterwege.

Ook onze verenigingen en gemeenschapshuizen hebben de gevolgen van de coronacrisis aan den lijve ondervonden.
In dat kader maken wij ons zorgen over de extra COVID gelden die van het Rijk naar de gemeente zijn gekomen. Daarvan is nog steeds 104.000 euro over en dus niet ten goede gekomen van verenigingen en gemeenschapshuizen, waar ze wel voor bedoeld waren maar blijkbaar niet voldeden aan de strenge criteria.  Onze zorgen zijn dat dit geld uiteindelijk aan andere zaken besteed gaat worden. 

Veel van deze zaken staan ook in de brief van de Adviesraad Sociaal Domein. Wij nodigen U uit om in uw eerste termijn ook op de door de Adviesraad aangereikte kritiek op de begroting te reageren.

De dienstbaarheid van de gemeente
We krijgen in toenemende mate signalen van met name inwoners en ondernemers dat ze in voor hen relevante kwesties de houding van de gemeente niet of te weinig als ondersteunend ervaren. In situaties waarin burgers en ondernemers de gemeente nodig hebben mag van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie een helpende en dienstbare opstelling verwacht worden. Althans: dát is de opvatting van BRUG-M. Burgers dienen de gemeente te ervaren als helpend, meedenkend, faciliterend. Zoeken naar mogelijkheden om problemen op te lossen, zoeken naar kansen in plaats van te wijzen op beperkingen.
Denken in 'Ja, tenzij ...' in plaats van 'Nee, mits ...' Dat was al een uitgangspunt in eerdere bestuursakkoorden, maar dit uitgangspunt wordt nog lang niet in voldoende mate waargemaakt. Het gaat niet om mooie woorden, vlotte teksten in bestuursakkoorden, maar om daden, om concrete acties die inwoners vooruithelpen. Dus niet op rigide wijze de regels toepassen en verwijzen naar beleid, maar kijken naar de specifieke situatie en de menselijke maat.

Een gemeente dus die dienstbaar is aan haar inwoners, aan haar ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties - dat is wat BRUG-M beoogt, maar wat we missen deze ambitie in deze begroting. Op geen enkel wijze wordt hier aandacht aan besteed.

De zelfstandigheid van onze gemeente
Ik stel U de retorische vraag: wat doet U als U een doodlopende weg bent ingereden?
Wij zijn- naar onze opvatting- enige tijd geleden een samen een weg ingereden, nadat de meesten van ons van mening waren dat dat de goede richting was.
Onze fractie is meegereden terwijl wij wel het vermoeden hebben uitgesproken dat de gekozen route wel eens de verkeerde zou kunnen zijn.
Nu zijn we weer een behoorlijk eind verder, maar we zien nu aan de hand van de cijfers dat het echt een doodlopende weg is. Aan het eind van deze weg staat het schrikbeeld van een zeer dure gemeente (de duurste van Limburg) met ondanks deze collecte van geld bij de inwoners geen of nauwelijks ruimte voor nieuw beleid dat structureel geld kost.
Wat doe je dan als verkeersdeelnemer? Bij de eerstvolgende mogelijkheid draaien wij om een betere route te kiezen, die voor ons meer perspectief biedt.
Maar wat doet dit College?
Zij volharden in de keuze van deze weg terwijl het Koersdocument van de 4 P’s duidelijk aangeeft: “niets doen is geen optie”.
Maar wij zien geen actie op het punt van bezinning over de toekomst van Meerssen.
Nee, het College stelt zelfs in de meerjarenbegroting voor de OZB jaarlijks tot 2025 met 4,5 % te verhogen!!!

Welke koers staat mij/ons dan wel aan?
Neem een besluit waarin U erkent dat het zelfstandig blijven van deze gemeente geen enkel perspectief biedt.
Immers wij vragen nu jaarlijks 4.6 miljoen extra van onze inwoners, terwijl dat helemaal niet nodig is. Ik heb de raad daar al eerder een onderbouwing voor gegeven.

4,6 miljoen dat is jaarlijks € 250 van iedere inwoner baby of bejaarde oftewel jaarlijks circa € 550 per gemiddeld gezin van 2 a3  personen !!!!

Coalitie, maak waar wat in uw koersdocument staat:
Werk het plan uit om het proces van “niet-niks-doen” vorm te geven. Uiterlijk – zo schreef de coalitie- eind 2021 moeten de mogelijke scenario’s uitgewerkt zijn, opdat burgers en politieke partijen hun positie kunnen innemen. Ik heb van de 4P’s en het College nog geen acties gezien!!reactie van de andere fracties svp

Het OZB tarief en de financiële toestand van Meerssen.
Om te beginnen is het voor onze fractie zorgwekkend en onverklaarbaar dat het financieringstekort volgens het erratum voor de pagina 163 van de begrotingdat wij ontvingen van 1 jan22 naar 31 dec 22 oploopt van ruim  5miljoen naar 15 miljoen en dat in één jaar.
Wij verlangen een heldere toelichting van het College waardoor dit komt. Zeker als we zien dat dat tekort in 4 jaar van 5 naar 27 miljoen euro oploopt. Graag dus een duidelijke motivering voor deze cijfers…

Verder vindt onze fractie dat er een einde moet komen aan de toppositie van Meerssen wat de belastingdruk betreft.
Volgens het provinciaal overzicht 2021 is Meerssen de gemeente met de hoogste belastingdruk eigenaar/gebruiker. Betaalt 1128 euro versus maastricht 825 euro (ca 300 euro meer dus…)

Wij hebben daar goede redenen voor.
Ten eerste is er de inflatie die onze burgers ook treft.
Verder hebben wij ooit samen met de fracties KIJK , CDA en het Origineel afgesproken dat wij ons wilden inspannen om ons tarief gelijk te krijgen met de omliggende gemeenten.

De CDA-partij kreeg de steun van de kiezers o.m. met een belofte om de OZB 30 % lager te krijgen.

Neem Maastricht waar het tarief in vergelijking met het tarief van Meerssen ruim 40% lager is. Daar betaalt een huiseigenaar met een gemiddelde waarde van 285.000 euro 340 euro OZB en in Meerssen 490 OZB. Dus er is werk aan de winkel.
Natuurlijk als we voorstellen om het tarief niet te verhogen (hetgeen in dec waarschijnlijk bij stijgende huizenprijzen neer zal komen op een verlaging van tarief) moeten wij aaok aangeven waar we dat financieel gat mee willen dekken.
Welnu, de 800.000 die voor 2022 geraamd zijn voor de personeelsuitbreiding, daarvan weten we nu al met de grote hoeveelheid vacatures (zie  de beantwoording van vragen)  dat dat aantal nooit gehaald zal worden.

Pag 107 van de begroting geeft aan dat er dan 226.000 gevonden moet worden. Welnu wij achten het meer dan verantwoord om dat bedrag van 800.000 terug te brengen naar 570.000. Voila!! Daarom dienen wij een amendement op het voorgenomen raadsbesluit in. Reactie svp

Afrondend voor de eerste termijn
Natuurlijk wachten we de reactie van College en andere fracties af om ons standpunt te bepalen.
Maar het zal wel moeilijk worden om deze begroting te steunen als er geen steun wordt gekregen voor ons amendement.

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.