FRACTIE BRUG-M STEMT TEGEN HET RAADSVOORSTEL "REVITALISERING ORGANISATIE GEMEENTE"

Tijdens de raadsvergadering van 16 juni sprak de Meerssense gemeenteraad over het voorstel ‘Revitalisering organisatie gemeente’. Het College van B&W wil de komende jaren (vanaf 2022) fors gaan investeren in een uitbreiding van het gemeentelijk personeel. Het bedrag dat daarvoor nodig is loopt per jaar flink op, van € 800.000,- in 2022 tot uiteindelijk € 1,8 miljoen structureel per jaar vanaf 2025.

Op zichzelf geen gek idee: de ambtenaren van de gemeente lopen zich de benen onder het lijf vandaan, het ziekteverzuim is hoog en nogal wat mensen zoeken inmiddels hun heil elders. Daardoor dreigt de kwaliteit van het werk voor de gemeenschap in het gedrang te komen.

BRUG-M vraagt financiële onderbouwing

Toch stemde BRUG-M - als enige fractie - tegen het raadsvoorstel. Niet omdat we inhoudelijk tegen het plan zijn. Dat bevat immers heus zinvolle elementen, zij het dat we ons wel afvragen of de uitbreiding in de voorgestelde omvang moet. We stemden tegen omdat in het voorstel de financiële dekking ontbreekt: wat gaat het college doen om dit bedrag op te hoesten? Waar moet dat geld vandaan komen er wat zijn de financiële consequenties voor de rest van de begroting? Allemaal vragen die een antwoord behoeven. En als die antwoorden er niet zijn, dan kan de gemeenteraad ons inziens geen zorgvuldige afweging maken. Dat lijkt ons niet de gewenste gang van zaken. Daarom vinden wij dat dit voorstel terug naar de tekentafel moet en voorzien zou moeten worden van een stevige financiële verantwoording, zodat de raad van Meerssen met álle informatie kan beoordelen of deze stevige impuls in gemeentelijke organisatie op deze manier te verantwoorden is.

 Ambtelijke organisatie en herindeling

Dát er iets moet gebeuren met de ambtelijke organisatie, qua aantal mensen als qua kwaliteit van het geleverde werk, dat staat voor onze fractie als een paal boven water. Maar dat had wat ons betreft al in 2021 kunnen en moeten gebeuren, in de opmaat naar een herindeling. Dat vraagt wellicht nadere uitleg:

Toen in 2020 voor het vorige College van B&W, waarin BRUG-M vertegenwoordigd was, duidelijk werd dat de ambtelijke organisatie fors uitgebreid diende te worden, maar dat daartoe de financiële middelen ontbraken, werd met klem bij de raad aangedrongen op het inzetten van het traject richting herindeling. De meerderheid van de raad ging echter daarmee niet akkoord, hetgeen uiteindelijk leidde tot de ontslagindiening van de wethouders in september 2020.

Had de raad wél ingestemd met de oproep van het College, dan was een forse structurele uitbreiding van de personele formatie al in 2021 mogelijk geweest, niet ten laste van de exploitatiebegroting, maar betaald uit de algemene reserves, dit ter overbrugging naar een herindeling per 1-1-2023. Hierover was overleg gevoerd met de deputé van het provinciebestuur die het toezicht op de gemeente-financiën in zijn portefeuille had - van hem kreeg het college destijds de toezegging dat de provincie met een dergelijke aanpak akkoord zou gaan.

De fractie BRUG-M heeft die voorgestelde aanpak destijds ook ondersteund, enerzijds omdat de fractie dit ook zag als een oplossing voor de jaarlijkse terugkerende problemen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting, maar tevens omdat de fractie ervan overtuigd is dat door een herindeling grotere gemeenten met veel meer bestuurskracht gaan ontstaan - en juist die bestuurskracht ontbreekt al jaren in de gemeente Meerssen.  

Een herindeling levert volgens ons nog steeds het meest realistische en financieel verreweg het voordeligste toekomstperspectief voor Meerssen. Het benodigde reorganisatiebedrag van € 1,8 miljoen per jaar is blijkbaar de prijs voor het behoud van zelfstandigheid. De vraag is echter of we dit als kleine gemeente kunnen (blijven) betalen.

Organisatiestructuur onder de loep

Daarnaast heeft BRUG-M aangedrongen om niet alleen te kijken naar een uitbreiding van de personele formatie, maar ook naar de organisatiestructuur, want ook daar valt mogelijk het nodige te winnen. Verder heeft onze fractie aangegeven het een gemis te vinden dat niet door een extern deskundige (zoals bijvoorbeeld Bureau Berenschot, dat onze gemeentelijke organisatie inmiddels goed kent) naar het Revitaliseringsplan is gekeken, zodat er een extra check was geweest voordat we zo’n fors bedrag gaan uitgeven.

Het raadsvoorstel werd dus enkel met tegenstem van BRUG-M aangenomen.  We blijven dit dossier uiteraard nauwlettend volgen.

 

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.