TERUGBLIK OP DE RAADSVERGADERING VAN 10 DECEMBER


Op donderdag 10 december vond de laatste raadsvergadering van het jaar 2020 plaats. Dit keer wederom digitaal via een beeldverbinding, uiteraard vanwege het coronavirus. BRUG-M wil in dit artikel terugblikken op hetgeen in deze vergadering zoal aan de orde kwam.

  FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR WINTERTERRASSEN HORECAZAKEN

Er lag een voorstel van het College van B&W om horecaondernemers financieel te ondersteunen in geval zij een winterterras willen realiseren om daarmee gedurende de winterperiode toch nog enige omzet te genereren binnen de beperkende coronamaatregelen van de rijksoverheid. Het gaat dan om een gemeentelijke subsidie van 25% van de werkelijke kosten voor een dergelijk winterterras met een maximum van € 3.000,- per ondernemer.

Aanleiding was een verzoek dat het College een maand eerder had ontvangen van de horecaondernemers op de Markt in de kern Meerssen. BRUG-M heeft vervolgens in de raadsvergadering van november een motie ingediend om een dergelijke financiële ondersteuning voor álle horecaondernemers binnen de gehele gemeente Meerssen, dus ook in de andere kernen, te laten gelden. Die motie werd toen unaniem aangenomen en nu kwam het College met een raadsvoorstel waarin de essentie van die BRUG-M motie was verwerkt. Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

 FINANCIËLE COMPENSATIE AAN VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN VERBAND MET
 DE CORONA-MAATREGELEN VAN DE RIJKSOVERHEID

Het College kwam met een voorstel aan de raad voor een totaalpakket aan financiële compensaties voor verenigingen en instellingen die door de coronamaatregelen van de rijksoverheid hun inkomsten zagen teruglopen of juist meer uitgaven moesten doen. Bijvoorbeeld sportverenigingen die hun kantine niet mochten opendoen, verenigingen die hun evenemen-ten, zoals concerten, toernooien, e.d., die normaliter geld in het laatje moeten brengen, moesten afgelasten. Dat voorstel sloot aan bij de eerdere toezeggingen en aankondigingen van het vorige college.

De gemeente Meerssen heeft inmiddels een bedrag (meer dan een half miljoen euro!) van de rijksoverheid ontvangen om negatieve gevolgen van de coronacrisis (voor een deel) te kunnen opvangen. De maatregelen die nu genomen kunnen uit dat budget betaald worden en het bedrag dat dan overblijft (dik € 200.000,-) wordt gestort in een aparte corona-reserve voor nieuwe compensatie-uitgaven in de toekomst.

In algemeenheid kwam het raadsvoorstel op het volgende neer: verenigingen hoeven de ontvangen subsidie niet terug te betalen, gemeenschapshuizen en sportclubs wordt de huur aan de gemeente over 2020 kwijtgescholden. Ook de bibliotheek hoeft de ontvangen subsidie niet terug te betalen, ook al is de bieb een periode wegens corona gesloten geweest en werd er dus geen ‘tegenprestatie’ geleverd.

BRUG-M is het met die maatregelen volledig eens en heeft het College ook daarvoor gecomplimenteerd. Wel heeft de fractie aandacht gevraagd voor de sportverenigingen die gebruik maken van een binnensportaccommodatie, zoals sporthal of gymzaal. Die accommodaties worden weliswaar geëxploiteerd door het bedrijf OptiSport, maar BRUG-M vindt het niet verstandig om daar als gemeente dan maar buiten te blijven, zoals door het college werd voorgesteld. Na aandringen van fractievoorzitter Jan Gulikers werd door de verantwoordelijk wethouder toegezegd dat hij de afhandeling tussen OptiSport en de betreffende sportverenigingen aangaande de huur en eventuele compensatie nauwlettend zal volgen en waar mogelijk zal bijspringen. 

Daarnaast heeft raadslid Tiny Gorissen namens de fractie BRUG-M nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen van corona voor de mensen die het financieel zwaar hebben en in armoede verkeren of dreigen te geraken. Sinds corona is de armoede onder burgers gegroeid; ook De Ruggesteun in de gemeente Meerssen zag sinds het uitbreken van het coronavirus een verdubbeling van het aantal mensen die zich bij onze lokale voedselbank gemeld hebben. Er is eind augustus een nota door de landelijke overheid gepubliceerd waarin aandacht, met name van gemeente-besturen, wordt gevraagd voor de toenemende armoede onder Nederlanders en waarin ook staat vermeld dat er geld ter beschikking wordt gesteld om die armoede te bestrijden. Het heeft BRUG-M verbaasd dat in het collegevoorstel over de compensatiemaatregelen vrij weinig aandacht is voor dit item, alsook dat andere fracties daar niet naar vragen. Verantwoordelijk wethouder Dupont kende de nota niet, maar deed de toezegging die alsnog te gaan bestuderen om vervolgens met een reactie te komen. We wachten dat met de nodige belangstelling af.

  TARIEVEN

Tijdens deze raadsvergadering kwamen de tarieven van diverse lokale belastingen en heffingen aan de orde, veelal met een  verhoging van het tarief. Met een deel daarvan kon de fractie BRUG-M instemmen, omdat deze  passen in het eerdere beleid zoals dat door de vorige coalitie van BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel was ingezet. Dan doelen we o.a. op de Onroerend zaakbelasting (OZB), de Rioolheffing en de Afvalstoffenheffing.

De minieme verhoging van de marktgelden (door de standhouders van de weekmarkt te betalen) had voor onze fractie niet gehoeven. Raadslid Gerrit van der Bijl van de fractie BRUG-M stelde voor die verhoging te schrappen omdat het nauwelijks iets oplevert en een gebaar van waardering kan zijn naar de betreffende ondernemers. Verantwoordelijk wethouder Dupont liet weten de index-verhoging te willen handhaven, maar  zei toe dat hij naar een mogelijkheid zou zoeken om op een andere wijze een dergelijk gebaar naar de marktondernemers te maken – wordt vervolgd dus.

De fractie BRUG-M had veel moeite met enkele specifieke tariefstijgingen; daar willen we hierna nader op ingaan.

  TARIEVEN HUUR VAN EEN GRAF OF EEN PLEK IN DE URNENMUUR OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN

De gemeente Meerssen is eigenaar van 2 algemene begraafplaatsen, nl. in de kern Meerssen en in de kern Bunde. De andere begraafplaatsen (Geulle, Rothem, Ulestraten) zijn eigendom van het plaatselijke r.k. parochiebestuur.

Al in de vorige raadsperiode werd besloten dat de huur van een graf of plek in de urnenmuur zoveel mogelijk kosten-dekkend dient te zijn. BRUG-M is het met dat uitgangspunt volledig eens. De gemeente dient uiteraard wel te zorgen voor het zo laag mogelijk houden van de kosten, o.a. door een effectief onderhoudsbeheer.

Volgens het voorstel van het College kan een graf of plek in de urenmuur voor 10, 15, 20, 25 of 30 jaar gehuurd worden tegen oplopende tarieven, beginnend met € 2.119,- voor een periode van 10 jaar en eindigend met een bedrag van €  6.362,- voor een huurtermijn van 30 jaar. Is een huurtermijn verstreken, dan kan de huur verlengend worden, dan voor 5, 10, 15 of 20 jaar, ook weer tegen oplopende tarieven. Het bedrag van de gekozen termijn dient volledig en bij aanvang van de termijn betaald te worden. En daar zit volgens BRUG-M juist de angel: voor mensen met een krappe beurs kan dat bedrag te hoog zijn, in elk geval te hoog om ineens te betalen.

Vandaar dat de fractie BRUG-M middels fractievoorzitter Jan Gulikers tijdens de raadsvergadering een amendement (wijzigingsvoorstel) indiende om ervoor te zorgen dat de mensen die een graf of plek in de urnenmuur willen huren het tarief ook de mogelijkheid krijgen om gespreid te betalen, verdeeld over de jaren van de gekozen termijn. Dus kiest een nabestaande voor een periode van 10 jaar, dan wordt elk jaar 1/10 van het tarief betaald. Tevens was in het amendement opgenomen dat raad en nabestaanden uit oogpunt van transparantie en openheid zicht moeten hebben op de kosten en berekening van de tarieven.

Verantwoordelijk wethouder Dupont liet in zijn reactie weten dat hij zich in de motivatie van het amendement van BRUG-M wel kon vinden, maar gaf tevens aan dat hij eerst wilde onderzoeken wat de eventuele effecten van een dergelijke wijziging zijn en zei toe om naar aanleiding van het amendement zelf met een nieuw voorstel naar de raad te komen in het eerste kwartaal van 2021. In dat nieuwe voorstel kunnen dan ook andere suggesties van BRUG-M (o.a. betreffende het verkorten van de maximale termijn om verloedering van de begraafplaats te voorkomen) worden verwerkt. Met die toezegging trok BRUG-M haar amendement in en werd het oorspronkelijke voorstel van het College aangenomen.

  VERHOGING PARKEERTARIEF

Door een ambtelijke vergissing is aan inwoners die bv. middels een ‘blauwe zone’ niet meer voor hun woning mogen parkeren gevraagd om al dan niet een vergunning aan te vragen à raison van € 142,75 !!!

Raadslid Gerrit van der Bijl legde uit dat onderzoek van onze fractie is gebleken dat er een onredelijk verschil bestaat tussen parkeervergunningen in de betaald parkeren-zone en de parkeervergunningen in de blauwe zone of bijvoorbeeld bij de school in Bunde. Voorgesteld tarief voor 2021 is € 75,- of € 119,50 (eerder was in de brief aan de inwoners per vergissing € 142,75 vermeld).

Verantwoordelijk wethouder IJff erkende dat er fouten waren gemaakt en dat ook de nieuwe tarieven niet geheel correct waren, maar liet tevens weten een herziening niet aan te willen gaan, omdat hij ‘niet alle gevolgen kon overzien’. Een poging van Gerrit van der Bijl namens BRUG-M om deze kennelijke vergissing door een amendement (wijzigingsvoorstel) te corrigeren werd door de wethouder ontraden en daarna door de 4P - de fracties van Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en FOCUS - tegengehouden. De voorgestelde tarieven gaan dus door en het onredelijke verschil in behandeling blijft dus bestaan. Enige argument was: “Deze voorgestelde correctie gaat te snel, daar moeten we nog eens naar kijken.” Daar zijn de burgers die het betreft helaas niet mee geholpen….

  VERHOGING TOERISTENBELASTING

Bij het zoeken naar geld om het begrotingstekort weg te werken lag er een voorstel van het College voor een verhoging van de toeristenbelasting met 46% (!). 

Raadslid Gerrit van der Bijl hield namens de fractie BRUG-M een stevig pleidooi om deze verhoging te matigen door de stijging van het tarief van € 1,30 per persoon per nacht naar € 1,60 te laten gaan in plaats van de voorgestelde € 1,90 en diende daartoe een amendement (wijzigingsvoorstel) in.

Een van de campinghouders had de raad vóór de raadsvergadering nog met klem gevraagd om de voorgestelde verhoging niet door te laten gaan, dit vanwege de concurrentiepositie ten opzichte van de campings in Valkenburg. Vergeleken met Valkenburg zou een gezin met 2 kinderen dan voor een vakantie van 3 weken € 100,- meer moeten betalen. Verantwoordelijke wethouder Dupont vond dat niet doorslaggevend en de 4P volgden zonder enige kritiek de wethouder - dus werd het amendement verworpen en gaat het tarief naar € 1,90 per persoon per nacht. Jammer voor de recreatieondernemers in onze gemeente, die wij hard nodig hebben om onze ambitie voor een gemeente met meer toerisme waar te maken.

  VERHOGING HONDENBELASTING

BRUG-M is absoluut voorstander van een tarief van de hondenbelasting dat kostendekkend is. Dat betekent dat de inkomsten die de gemeente uit de hondenbelasting binnenhaalt (nagenoeg) gelijk zijn aan de kosten die de gemeente maakt ten behoeve van honden (o.a. voor aanleg en onderhoud honden-uitlaatgebieden, afvalbakken, toezicht en handhaving, e.d.). Is dat nl. niet het geval en zijn de inkomsten bij de gemeente meer dan de uitgaven op dit gebied, dan betalen de hondenbezitters via de hondenbelasting mee aan andere, algemene voorzieningen. Dát lijkt BRUG-M niet redelijk. In het verleden waren die inkomsten ook hoger dan de uitgaven, maar in het bestuursakkoord van de vorige, in september beëindigde coalitie van BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel was afgesproken dat we stapsgewijs zouden gaan naar een kostendekkend tarief, uiterlijk te bereiken in 2022, waarbij zelfs afschaffing van de hondenbelasting als reële optie werd aangegeven.

Blijkbaar hebben onze voormalige coalitiepartners CDA en KIJK!!! een andere visie op de hondenbelasting ontwikkeld: ze zijn nl. nu voorstander van een verhoging van de hondenbelasting, net als Lokaal DNA en FOCUS. Aangezien deze 4 partijen de meerderheid in de raad vormen, kunnen zij hun standpunt erdoor drukken en dat gebeurde dus ook. Weliswaar is het geen schokkende verhoging, maar het gaat ons om het principe. Hondenbelasting dient wat BRUG-M betreft ten principale hooguit kostendekkend te zijn.

  PROJECT ‘REVITALISERING ORGANISATIE GEMEENTE MEERSSEN

Tijdens de begrotingsvergadering in november heeft de fractie BRUG-M diverse vragen gesteld over Project ‘Revitalisering organisatie gemeente Meerssen’, kostenplaatje € 850.000,- in de jaren 2021 en 2021 (totaal € 1,7 miljoen dus), per 1 januari 2022 stopt dit project blijkbaar. Niemand kon toen uitleggen waaruit dit project zou gaan bestaan, hoe het budget was berekend en wat er mee beoogd werd - de wethouder wist het niet, de woordvoerders van de 4P (die het project nota bene bedacht hadden) niet en zelfs de burgemeester niet. Wat toen wel duidelijk werd: het gaat over de ambtelijke organisatie en er mogen geen personele verplichtingen worden aangegaan, enkel tijdelijke benoemingen van mensen op projectbasis. Er komt dus géén structurele en duurzame versterking van de ambtelijke organisatie, terwijl alle signalen en alle rapporten inmiddels overduidelijk hebben uitgewezen dat die versterking wel dringend nodig is nu de regieorganisatie niet doorgaat. Maar ja: met een structurele, duurzame versterking van het ambtenarenapparaat is de begroting niet meer sluitend en zijn er alsnog stevige bezuinigingen nodig. Dus is er door de 4P een project bedacht om het probleem te camoufleren en de begroting toch sluitend te houden.

Blijkbaar was ook voor de provincie niet geheel duidelijk wat met dit project bedoeld wordt, want na de begrotings-vergadering kreeg het College van B&W van de provincie het verzoek om een nadere onderbouwing van dit project aan te leveren. Die onderbouwing werd door het College schriftelijk verstrekt en de betreffende brief was nu op verzoek van BRUG-M op de agenda van deze raadsvergadering geplaatst.

Wat BRUG-M betreft is de onduidelijkheid van het project met de onderbouwing tijdens de raadsvergadering van 10 december niet weggenomen. Geen enkel onderdeel van het project is nader doorgerekend, nergens zijn doelen aangegeven, de vaagheid blijft. Er is dus een budget van totaal € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld door de raad, maar het is niet duidelijk waarvoor dat geld concreet zal worden uitgegeven. In het bedrijfsleven zou men daar niet mee wegkomen.

We zijn zéér benieuwd hoe dit door de provincie beoordeeld gaat worden, maar staan nergens meer van te kijken - in de politiek is immers veel mogelijk, ook wat onlogisch is.

  BEZUINIGINGEN SOCAAL DOMEIN

Om de begroting sluitend te maken zijn diverse bezuinigingen in het sociaal domein doorgevoerd. Dan gaat het om mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben, ook van de gemeente als lokale overheid. Zo is er voor mensen met een bijstandsuitkering een tegemoetkoming in de kosten van de aanvullende ziektekostenverzekering, maar deze tegemoet-koming wordt met ingang van 1-1-2021 geschrapt. Gevolg kan zijn dat de mensen uit de doelgroep nog verder in financiële problemen komen óf geen aanvullende ziektekostenverzekering meer gaan afsluiten. Zo werkt het gemeentebestuur mee aan een verdere sociale tweedeling in dit land: enerzijds de mensen die het financieel ‘voor elkaar hebben’ versus de burgers die weinig tot niks ‘te makken hebben’.

Raadslid Tiny Gorissen diende namens BRUG-M een motie in om met name deze bezuiniging terug te draaien en de tegemoetkoming voor mensen met een bijstandsuitkering te blijven handhaven. In de motie werden ook de mogelijkheden  aangegeven om deze uitgaven uit andere budgetten te bekostigen. Ook hierbij werd verwezen naar de nota die eind augustus door de landelijke overheid is gepubliceerd en waarin diverse suggesties worden gedaan om de toenemende armoede onder Nederlanders te bestrijden.  

Helaas kreeg onze fractie alleen van Het Origineel steun en stemden de 4P tegen onze motie, dit onder het mom van: ‘we hebben nou eenmaal zo de begroting gemaakt’. Geen enkele ruimte om daarvan af te wijken, geen enkel bereidheid om te zoeken naar een creatieve en werkbare oplossing. Of was het vooral te doen om BRUG-M niet tegemoet te willen komen? Hoe dan ook, financieel zwakke inwoners worden geraakt door deze en andere bezuinigingsmaatregelen in het sociaal domein die de nieuwe coalitie en het nieuwe College treffen om de begroting sluitend te maken,

Dat valt ons met name tegen van de fracties van KIJK!!! (lokale samenvoeging van PvdA, Groen Links en D’66) en het CDA, partijen die doorgaans betogen dat zij opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, bij het CDA zelfs vanuit christelijke waarden zoals naastenliefde en barmhartigheid. Deze fracties lieten ook vrijwel niet van zich horen tijdens de behandeling van dit agendapunt en lieten de verdediging van het coalitiestandpunt over aan raadslid Molling van Lokaal DNA. Beschamend eigenlijk en zo hebben we dat ook benoemd tijdens deze raadsvergadering.

Een motie van BRUG-M, eveneens ingediend door raadslid Tiny Gorissen, om een zgn. Geldwijzer-app in te voeren, om burgers in moeilijke financiële situaties wegwijs te maken in ‘het woud’ van de bestaande ondersteuningsregelingen werd door de verantwoordelijke wethouder ontraden. Na de toezegging van de wethouder om dit op te pakken binnen het samenwerkingsverband Maastricht/Heuvelland heeft BRUG-M de motie ingetrokken.

 AFSLUITING

De raadsvergadering leek meer op een reeks debatten tussen de raadsleden van de fractie BRUG-M en raadslid Molling van Lokaal DNA dan op een vergadering van de hele gemeenteraad. De andere raadsleden van de nieuwe 4P-coalitie hebben we nauwelijks gehoord. O jawel - dat gebeurde toch, nl. toen raadslid André Gruyters van Het Origineel een motie indiende om voor elke kern een budget van € 1.500,- ter beschikking te stellen om kerstversieringen aan te brengen en de kern sfeervol te verlichten. Toen schrokken diverse raadsleden van de andere partijen blijkbaar wakker en kwamen van diverse kanten reacties. Was er maar zoveel aandacht voor mensen in de bijstand of voor een vaag project dat € 1,7 miljoen kost. Het is maar wat je belangrijk vindt…..

Tot zover dit verslag van de raadsvergadering van 10 december 2020.

Fractie BRUG-M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.