ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTINGSVERGADERING 2020 (3)

VERVOLG BETOOG EERSTE TERMIJN BRUG-M

betreft: Bezuinigingen in het Sociale Domein uitgesproken door Tiny Gorissen, raadslid Partij BRUG-M

d.d. 11-11-2020

Voorzitter,

De fractie BRUG-M is zeer teleurgesteld over de voorgenomen bezuinigingen in het Sociaal Domein. We voelden deze al aankomen, omdat er al maanden door de fracties Kijk!!!, CDA en Lokaal DNA wordt geroepen dat er "iets" moet gebeuren om de kosten op dit gebied in te perken. Dat het zo niet verder kon gaan, dat kunnen ook wij beamen, echter wat wijzeer teleurstellend vinden, is dat er ad hoc-bezuinigingen zijn opgevoerd, zonder dat we daar in de Raad het debat over hebben gevoerd én zonder dat daarover overleg is geweest  met de Adviesraad Sociaal Domein. De brief van die Adviesraad die de raad vandaag heeft ontvangen spreekt wat dat betreft boekdelen.

In de raadsvergadering van 13 juli, nota bene pas 4 maanden geleden, heb ik namens de fractie BRUG-M een motie ingediend met als doel dat de raad veel beter ingevoerd zou raken in het Sociaal Domein, zodat we ook betere en weloverwogen keuzes kunnen maken met betrekking tot eventuele bezuinigingen. Deze motie werd destijds unaniem, dus door alle raadsleden gesteund. En nu blijkt dat voor de raadsleden van de 4P, die de richting hebben aangegeven voor deze begroting en deze bezuinigingen, de inhoud van de motie blijkbaar niet belangrijk meer is.
Bezuinigingen die niet getuigen van enige empathie richting onze hulpbehoevendeinwoners. Het college treft met deze bezuinigingen de meest kwetsbare groep, namelijk de ouderen en chronisch zieken, door te gaan bezuinigen op de huishoudelijke hulp en het doelgroepenvervoer. Kwetsbare ouderen die het al zo moeilijk hebben in deze coronacrisis en van vele sociale contacten verstoken blijven. Het ontbreekt de richtinggevers van deze begroting aan visie en aan inhoudelijke kennis van het sociaal domein. Hoe kan men op bovengenoemde voorzieningen willen bezuinigen, wetende dat er in de gemeente Meerssen sprake is van een grote toename van de groep 85-plussers? Dat heet "dubbele vergrijzing" en duidelijk is dat juist deze groep inwoners steeds meer hulp nodig heeft omdat ze zo lang als mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Daarnaast is er ook nog de toenemende groep dementerenden in onze gemeente die het thuis ook maar moet zien te redden. Onbegrijpelijk dus deze voorstellen!

Voorzitter,

Het getuigt ook niet van enige realiteitszin dat totaal geen rekening is gehouden met het feit dat we ons nog midden in een wereldwijde pandemie begeven - te weten de coronacrisis waar maar bitter weinig aandacht aan besteed is in deze begroting.

1 Ook wordt bezuinigd op reïntegratie-trajecten voor inwoners die hun baan zijn kwijt geraakt en wordt er gesnoeid in het minimabeleid. Dan heb ik het over het voorbarig schrappen van de 25.000 euro omdat het college ervan uitgaat dat er sprake is van onderuitputting van het budget. lk zou net zeggen: wees daarin coulant en laat dat eerdere budget staan in deze voor velen zeer moeilijke periode. Maar ook dat vindt het college blijkbaar niet belangrijk.
Tot slot lijkt het ons ondoordacht om te bezuinigen op algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk. Dit is een relatief goedkope vorm van hulpverlening waar aan de voorkant vaak erger voorkomen kan worden. Hetgeen nota bene in de tekst ook door het college beaamd wordt!

Kortom: hetgeen waarvoor onze fractie al eerder vreesde gaat nu gebeuren als het aan dit college en aan de 4P ligt. Er wordt bezuinigd over de rug van vele kwetsbare inwoners die zich hiertegen niet kunnen verweren. Het zijn individuele personen en niemand die voor hen spreekt. Dat is natuurlijk anders als bezuinigd wordt bij verenigingen, want dan krijg je die hele club over je heen. Maar hier gaat het om losse individuen, mensen die het vaakmoeilijk hebben en op hulp aangewezen zijn, maar die zich niet verenigd hebben, dus een stuk makkelijker om daarop te bezuinigen. Het enige orgaan dat het voor deze mensen op kan nemen is de Adviesraad Sociaal Domein, maar die is niet gevraagd om hierover mee te denken.

Opvallend is verder dat het speeltje van het CDA, het mantelzorgcompliment, wel ongemoeid is gelaten bij de bezuinigingen. Zo blijkt maar weer hoezeer ego en partijbelang een rol blijven spelen. Het valt ons zwaar tegen dat juist partijen als het CDA en KIJK!! ! , die beide pretenderen op te komen voor de zwakkeren in de samenleving, richting hebben gegeven aan deze begroting en dus ook ervoor gezorgd hebben dat deze bezuinigingen op het sociaal domein daarin zijn opgenomen. lk verzoek met klem deze fracties, maar ook de twee andere fracties van de 4P, om in hun eerste of tweede termijn hierop te reageren.

En dàt alles terwijl wij als gemeenteraad nog nooit met "elkaar" het debat zijn aangegaan over wat wij goede en noodzakelijke zorg en hulp voor onze inwoners vinden.

Mijn vragen aan het college zijn dan ook:

Waarom zijn deze keuzes tot bezuinigen gemaakt?
Waarom kon dit niet later, op een moment dat de Raad beter in positie was gebracht om via de inhoud deze keuzes te maken?
Wanneer gaat u werk maken van hetgeen in de eerder unaniem aangenomen motie Sociaal Domein gevraagd is?

Onze fractie is voornemens een motie in te dienen over dit onderwerp. Daar zal iki nhoudelijk in de tweede termijn op terugkomen.

Tot zover. 

 

 

 

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.