ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTINGSVERGADERING 2020 (2)

TWEEDE TERMIJN BRUG-M betreft:

Bezuinigingen in het Sociale Domein,uitgesproken door Tiny Gorissen, raadslid Partij BRUG-M

d.d. 12-11-2020

Voorzitter,

De fractie Brug-M heeft gisteren goed geluisterd. Helaas kunnen we niet anders dan concluderen, dat de bezuinigingen binnen het Sociaal Domein als sluitstuk voor deze begroting dienen.

lk zal uitleggen hoe ik tot deze conclusie kom:

1. Er heeft vooraf GEEN overleg plaats gevonden met de Adviesraad Sociaal Domein en u bent ook niet bereid om dit advies eerst afte wachten. Daarbij negeert u ook de inhoud van de brief van het de Adviesraad die wij onlangs mochten ontvangen. Hoe serieus neemt u de Adviesraad dan überhaupt ?

2. U negeert volkomen de unaniem - dus ook door de 4P's - aangenomen motie van 13 juli 2020 dus nog geen 4 maanden geleden, waarin onze fractie oproept om middels themabijeenkomsten e.d de Raad veel beter in te voeren in de inhoud van het Sociaal Domein, alvorens wij weloverwogen keuzes KUNNEN maken mbt eventuelebezuinigingen.

3. Wethouder Dupont heeft het slechts over het Dashboard, dat ons moet gaan helpen bij het monitoren van de ontwikkelingen van de kosten binnen het Sociaal Domein. lk betreur het dat ook dat er vanuit de wethouder alleen maar gesproken wordt over kosten en niet over de inhoud.

4. De 4p's heb ik geen enkel inhoudelijk argument horen noemen hoe zij tot deze bezuinigingen zijn gekomen. Er wordt slechts aangegeven, dat ze Maastricht hierin gevolgd zijn. Dus erg gemakkelijk om je achter Maastricht te verschuilen. lk dacht dat jullie zo graag een zelfstandige gemeente willen blijven? Daar horen dan ook eigen gemaakte keuzes bij, maar U heeft slechts wat aan cherry picking gedaan, zoals de voorzitter van de Adviesraad het treffend heeft omschreven.

5. U gaat inderdaad niet bezuinigen op Huiskamers, gemeenschapshuizen etc, U tast het sociale weefsel van onze gemeente niet aan, zo beweert u. Maar hoe u het ook wend of keert - door deze bezuinigingen zullen individuele burgers geraakt worden. Wij vragen u , behoren deze kwetsbare inwoners dan niet tot het sociale weefsel van onze gemeente? Zij zullen namelijk wel degelijk hiervan de pijn achter de voordeur ervaren!

We hebben het hier namelijk over

MENSEN - niet over de groenvoorziening of het wegenonderhoud- nee over steeds ouder wordende mensen, over mensen die kampen met dementie, over mensen met een beperking, over mensen die hun baan kwijt zijn geraakt, over mensen in armoede. Zij hebben geen stem, zij kunnen zich niet rechtstreeks verdedigen, zij zijn niet georganiseerd zoals bijvoorbeeld sportverenigingen dat wel zijn en hun protest kunnen laten horen. Nee u gaat pas overleggen met de enige instantie die hun belangen kan behartigen, nadat de beslissingen tot bezuinigingen al genomen zijn. Dat is mosterd na de maaltijd en doet geen recht aan de kwetsbare inwoners die getroffen zullen worden door uw bezuinigingen. Schandalig dat u zo met deze kwetsbare groep inwoners omgaat.

6.  Ad hoc worden er wat bezuinigingen bepaalt zonder zorgvuldig proces vooraf! Dat is helaas onze conclusie en we betreuren deze gang van zaken dan ook zeer , dat mag duidelijk zijn.

7. We betreuren het ook dat fracties in deze Raad - ik noem ze toch nog een keer -namelijk fractie KijK en fractie CDA - pretenderen op te komen voor de zwakkeren in onze gemeente. Voorzitter, het zijn slechts woorden, holle kreten, die geen inhoud krijgen in hun beleid in deze Raad. Helaas, het ontbreekt de 4 P's aan visie, zorgvuldigheid en enige empathie voor onze kwetsbare inwoners die het in deze coronacrisis toch al zo zwaar hebben.

Voorzitter tot slot toch nog enkele vragen aan de wethouder en aan de 4 P's:

  • Wat is de reden dat u de motie Sociaal Domein, die u unaniem gesteund hebt op 13 juli, nu volkomen negeert?
  • Vindt u de gang van zaken een zorgvuldig proces? Denkt u daarmee draagvlak te creëren bij onze inwoners?
  • De wethouder nogmaals uitdrukkelijk te vragen om de motie Sociaal Domein van 13 juli toch eens goed te lezen en de inhoud tot zich te laten  doordringen. In mijnmotie die ik gisteren heb ingediend " Motie bezuinigen Sociaal Domein on hold; roep ik u namelijk ook op om hier z.s.m. werk van te maken. U heeft deze motie wel ontraden, maar ik mag er zeker toch wel op rekenen dat u uitvoering gaat geven aan een unaniem aangenomen motie door deze Raad? Graag reactie.
  • Wat vindt de wethouder van de inhoud van de brief van de Adviesraad Sociaal Domein?
  • Weet de wethouder zeker dat de genoemde bezuinigingen ook per 2021 gerealiseerd kunnen worden, of zijn dit slechts aannames? Graag reactie.
  • Hoe gaat de wethouder verder concreet invulling geven aan het traject Meerssen Dementie-vriendelijke gemeente; waartoe voormalig wethouder Marly Heusschen de eerste aanzetten heeft gedaan?

Tot zover.

Namens de fractie Brug-M,
Tiny Gorissen. 

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.