DE INBRENG VAN GERRIT VAN DER BIJL OVER HET VOORSTEL VAN DE VERKIEZING VAN DE NIEUWE WETHOUDERS

Raadsvergadering                                                           Meerssen 2 november 2020

Mevrouw de Voorzitter

U heeft ons uitgenodigd voor deze extra raadsvergadering waarbij de benoeming van twee nieuwe wethouders aan de orde is., voorgedragen door – zoals zij zichzelf nu noemen - de 4P’s

En dan betreft het wethouders van buiten.
De keuze voor wethouders van buiten vinden wij opmerkelijk. De 4 partijen zijn deze strijd aangegaan om vooral nu nog niet te kiezen voor een herindeling maar om de zelfstandigheid van onze gemeente de komende zes jaar te bestendigen. En dan leggen ze nota bene het bestuur van onze gemeente in handen van wethouders van buiten, daar ze blijkbaar zelf niet de bestuurlijke kwaliteit in hun gelederen hebben om middels krachtig bestuur de door hen gewenste zelfstandigheid voor enige tijd de handhaven. Wat is dan zelfstandigheid waard!
Triest dat uit de 4 lijsten van deze 4 partijen met in totaal 71 kandidaten blijkbaar niemand zo’n kwaliteit heeft dat iemand zichzelf aanbiedt om wethouder te zijn. Zou een uitdaging moeten zijn om daar een volgende maal bij het zoeken naar kandidaten aan te denken, niet alleen kwantiteit maar denk ook aan kwaliteit van de kieslijsten.

Dan het ontbreken van binding met de gemeenschap, aanwezigheid in weekenden bij evenementen, iets wat de inwoners getuige de vele adhaesie-betuigingen naar de vorige wethouders, toch erg gewaardeerd hebben. Je kunt van een wethouder die op 90 km afstand woont niet verwachten dat hij een evenement op de zaterdagavond even 180 kilometer gaat rijden. Dat zullen de verenigingen zeker gaan missen. En hoe kan een wethouder uit het noorden van Limburg zich op gelijke gedreven wijze als wethouders Sanders zich voor de bevolking inzetten in de commissie regionaal overleg vliegveld Maastricht Aachen Airport?
De binding ontbreekt.

Waar Brug-M zich het meest aan gestoord heeft in de afgelopen tijd is de werkwijze van de 4 partijen. Normaliter wordt na een coalitiebreuk een informateur aangesteld om binnen de gehele raad te zoeken naar een nieuwe gezamenlijkheid om verder te besturen. BRUG- M heeft hiertoe samen met Het Origineel een handreiking gedaan die door alle 4 de partijen abrupt werd afgewezen.  Daarmee bleef 1/3 van de kiezers uitgesloten van het overleg.
De 4 partijen hebben vervolgens achter gesloten deuren hun plan getrokken en ons bewust buiten gesloten en aan de zijlijn geparkeerd. Wij mochten niet meer meedenken en meedoen. De 4P’s vonden het niet nodig om BRUG-M en Het Origineel te betrekken bij het selectieproces van de kandidaten, terwijl ze nu wel nogal retorisch zeggen, dat het de wethouders voor de gehele raad zullen zijn. De werkelijkheid zal hoogstwaarschijnlijk anders zijn, maar dat hoeft niet.
Het kunnen ook onze wethouders worden. Dat zal grotendeels van hun houding en gedrag afhangen.
We mogen nu bij het kruisje tekenen voor de aanstelling van deze twee wethouders, zonder dat wij hen echt kennen.

Nu kan de fractie van BRUG-M alleen het oordeel uitspreken dat de heren kandidaat wethouders beschikken over enige lef en willen hen daarmee complimenteren. Lef omdat ze voor samenwerking met vier partijen hebben gekozen waar een onvoorwaardelijke steun in ons recente verleden helaas geen gemeengoed is gebleken. En lef omdat de opdracht niet duidelijk is. Waar hebben zij nu voor getekend, waar staan ze voor aan de lat? Het is ons niet duidelijk. Wij vragen ons af of de 4P’s dat wel duidelijk hebben gemaakt in hun selectiegesprekken met de kandidaat-wethouders. 4P’s geven aan dat de kandidaat-wethouders het een geweldige uitdaging vinden. Zullen deze wethouders dat nog vinden als ze beseffen dat ze met een begroting met te weinig menskracht en zeer beperkte middelen moeten werken?
Dit maakt het dan ook voor ons ook lastig om in te schatten of deze heren wel de juiste personen zijn voor de uitdaging van de gemeente Meerssen nu.
Zeker zij hebben ervaring in het gemeentebestuur, maar wel in gemeenten van een aanzienlijk grotere omvang. Bijna 30.000 en bijna 60.000 inwoners. Daar konden zij steunen op een groter en kwalitatief gevarieerder ambtenarenapparaat dan de medewerkers die zij hier aantreffen. Wij vragen ons af of zij zich bewust  door onze Ondernemingsraad zelf wordt erkend. Ik hoef maar hun twee noodkreten in herinnering te brengen, waar de 4P’s ook nu weer niets aan zullen doen vanwege het ontbreken van de financiën. Bovendien missen wij bij de kandidaten ook de ervaring op het specifieke terrein van gemeentefinanciën. Het verhogen van de dijken van het waterschap  is wel iets heel anders dan het verrichten van de heldendaad van Hansje Brinker om het lek in onze begroting op te sporen.

Mevrouw de Voorzitter,

Brug-M voorziet een toekomst waarin we in Zuid-Limburg toegroeien naar minder dus grotere gemeenten. Momenteel bestaat Zuid Limburg als relatief klein gebied uit 16 gemeenten. Onze inschatting is dat er in de toekomst nog ruimte is voor 3 à 4 gemeenten. Een dergelijke schaalvergroting is noodzaak om de bestuurlijke kracht te hebben om de aan de gemeente opgedragen taken te kunnen uitvoeren, om de complexe taken die op de gemeenten afkomen – sociaal domein, omgevingswet, energietransitie, om een paar voorbeelden te noemen – het hoofd te kunnen bieden. Daarbij kunnen grotere gemeenten een steviger positie innemen ten opzichte van de centrale overheid. Snelle besluitvorming in deze raad had het mogelijk gemaakt op korte termijn samen te gaan met Maastricht. Een samengaan als opmaat naar een fundamenteel anders ingericht bestuurlijk landschap in Zuid-Limburg,
Door toedoen van de 4 P’s hebben we deze kans misgelopen. Een mogelijke herindeling is voor jaren uitgesteld. Dus bewust nog 6 jaar doormodderen!! De vraag met wie, die door de 4 partijen iedere keer weer wordt gesteld, getuigt van een onvermogen tot strategisch visionair besturen.
Het getuigt ook van het ontbreken aan lef!

We hebben de kandidaat-wethouders al gecomplimenteerd voor hun lef om in zee te gaan met de 4 P’s. Maar hebben ze ook het lef zich hier te midden van deze raad uit te spreken voor een op een zo’n kort mogelijke termijn realiseren van een nieuw bestuurlijk landschap in Zuid Limburg. Voor schaalvergroting en herindeling, mede ingegeven door hun bestuurlijke ervaringen in gemeenten van een aanzienlijk grotere omvang. Bijna 30.000 en bijna 60.000 inwoners.

Een lef, mede ingegeven door hun achtergrond.
Was kandidaat-wethouder IJff immers in 2006 wethouder in Roermond en daarmee medeverantwoordelijk voor de grote gemeentelijke herindeling van Midden Limburg.
Was hij in 2016 geen wethouder in Roermond toen zijn PvdA bij de behandeling van de kadernota 2017 verzuchtte ‘Al die Gemeenschappelijke regelingen en netwerkorganisaties die we hebben, geven ons als Partij van de Arbeid wel te denken. Is het voor een gemeente als Roermond nog wel houdbaar om zelfstandig te blijven of moeten we wellicht vrijwillig de samensmelting met buurgemeenten gaan opzoeken’.

Graag zouden wij van beide kandidaten nog voordat wij onze stem uitbrengen een reactie krijgen op onze visie op het bestuurlijk landschap van Zuid-Limburg.

Mevrouw de Voor zitter,

We hebben reeds aangegeven, het kunnen ook onze wethouders worden. Afhankelijk van hun antwoorden zullen we beoordelen of we kunnen zeggen, het kunnen ook onze wethouders worden.

Afsluitend. Het blijkt dat we allemaal een op verandering gerichte  politieke praktijk ambiëren maar als het spannend wordt vervallen de 4 partijen terug in hun oude DNA en gedragen ze zich als traditionele politieke partijen waar woorden als arrogant, hautain en rode pluche bij passen. Dit past niet bij de belofte die wij als raad de samenleving hebben gegeven. Het is een boute veronderstelling en tevens een onjuiste stellingname, dat bij twee wethouders van buiten de opdracht wordt neergelegd om bestuurlijk Meerssen in een rustig vaarwater te brengen.
De realiteit is een geheel andere. Wij met ons zeventienen hebben die verantwoordelijkheid en niet de twee nieuwe wethouders. Laten we dat steeds voor ogen houden en daarna handelen. Daar hebben we de wethouders niet voor nodig, dat ligt echt bij onszelf, dus ook bij BRUG-M!!!

De motie van wantrouwen aan de wethouders was feitelijk een akte van onvermogen naar onze raad. Een akte van onvermogen in het verbinden en het werken aan relaties. Zo lang als we dit niet erkennen en hiermee aan de slag gaan, krijgen wij geen stabiele politiek die gezamenlijk bouwt aan een toekomstbestendige gemeente. 

Wij als BRUG-M feliciteren de 2 wethouders op voorhand met hun benoeming en wensen hen veel succes. En roepen ons hen maar ook ons allen op om tijd en energie te steken in het zoeken naar verbinding, verbinding naar elkaar en naar de samenleving.

Wij houden ons aan de afspraak dat we elkaar tot 1 januari alleen digitaal ontmoeten en zullen daarom na hun installatie spoedig een uitnodiging naar beide heren laten uitgaan voor zo’n digitale kennismaking met onze fractie.

Voor zo ver in 1ste termijn, in afwachting van de reacties van de kandidaat wethouders.

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.