Blogberichten BRUG-M

 

Dinsdag 15 maart 2022:

De verkiezingscampagne is afgelopen, ook voor BRUG-M. Het is klaar, het campagne-werk zit erop. Het woord is nu aan de kiezer.

Aan de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Meerssen is nu de keuze hoe het verder moet met onze gemeente. U bepaalt als kiezer welke partijen de komende 4 jaar grote invloed krijgen op het beleid van de gemeente. En dus ook op de keuzes die gemaakt worden. Uw stem is dus van groot belang.

 Het is ook klaar met de gemeente zelf.

Althans: dat is de opvatting van BRUG-M. Onze gemeente is te

Lees meer ...

Ons verkiezingsprogramma gaat niet alleen over de zelfstandigheid van de gemeente. Een greep uit de andere onderwerpen in ons programma:

Dienstbaarheid van de gemeente verbeteren: inwoners die hulp nodig hebben of iets willen realiseren moeten de gemeente ervaren als een partner die hen ondersteunt en met hen meedenkt. Een gemeente die naar burger toe werkt vanuit mogelijkheden en kansen. Zoeken wat wél kan en daarnaar handelen.

Inwoners die aangewezen zijn op regelingen in het Sociaal Domein blijven ondersteunen. Bureaucratie verminderen. Regelingen makkelijk bereikbaar en begrijpelijk maken voor inwoners.

Versterking kernen en het eigenaarschap van inwoners betreffende de leefbaarheid in hun

Lees meer ...

Mogelijk is het u al opgevallen of heeft u er iets over gelezen of gehoord: De verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen verschillen niet zoveel van elkaar. Alle partijen vinden de leefbaarheid belangrijk, willen meer woningen, met name voor starters en senioren, vinden sterke verenigingen belangrijk, willen veilig verkeer en een goed parkeerbeleid, gaan maatregelen tegen de wateroverlast nemen, enz. We willen blijkbaar allemaal zo’n beetje hetzelfde.

Met de meeste leuzen van partijen en hun kandidaten kun je het ook nauwelijks oneens zijn. Wie wil er bv. niet meer woningen of een betere verkeersveiligheid? BRUG-M is ervan overtuigd dat alle

Lees meer ...

In de afgelopen jaren bleef de OZB in de gemeente Meerssen stijgen. Die stijging was nodig om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. 
En een sluitende begroting is weer een voorwaarde om goedkeuring van de provincie te krijgen. Gebeurt dat niet, dan komt de gemeente onder preventief financieel toezicht te staan. Dan zijn zelfstandige besluiten tot uitgaven niet mogelijk. Kortom: een sluitende begroting is een voorwaarde om als gemeente zelfstandig te kunnen blijven.
Tot hoever gaan we hiermee door? Tot welk tarief laten we de woonlasten stijgen? Hoe lang blijven we de OZB verhogen om daarmee de begroting toch maar

Lees meer ...
BLIJVEN WIJ ONZE KOP IN HET ZAND STEKEN.....


In de afgelopen jaren zijn steeds meer complexe taken op het bordje van de gemeente komen te liggen. En de komende jaren zal dat verder gaan. De vraag is: heeft de gemeente Meerssen voldoende mensen, deskundigheid en kwaliteit in huis om al die taken aan te kunnen? Hebben we in de gemeenteraad voldoende kennis en inzicht om de juiste besluiten te nemen? BRUG-M twijfelt daar zeer aan.
Blijven we onze kop in het zand steken en alle problemen ontkennen?
Wat BRUG-M betreft niet.

Woonlasten
Wat de woonlasten voor de inwoners betreft staat onze  gemeente in de top, zowel provinciaal als

Lees meer ...

Unaniem steunt de gemeenteraad van Meerssen de kritiek van burgemeester en wethouders op een onderzoek naar de toekomst van Maastricht-Aachen-Airport. Er gaat een gepeperde brief naar Provinciale Staten.

De gemeenteraad van Meerssen is vaak in twee kampen verdeeld, maar nu constateert raadslid Gerrit van de Bijl, openlijk verheugd, unanimiteit.
Zijn pleidooi voor een kritisch standpunt over de zogeheten maatschappelijk-kosten-batenanalyse (MKBA) over Maasricht-Aachen-Airport vindt maximale weerklank. 
In januari hekelden burgemsster en wethouders in een brief aan Gedeputeerde Staen dat het rapport de nationale belangen vooropstelt. De regionale lusten en lasten worden niet expliciet behandeld en bestaat er twijfel over het aantal

Lees meer ...
EINDEJAARSWENS

Bestuur, Raadsleden en Steunfractie

van Partij BRUG-M

wensen alle inwoners

van de gemeente Meerssen

EEN 3-G SAMENLEVING IN 2022:

GEZONDHEID

GELUK

GEZELLIGHEID

 

Ook in het nieuwe jaar en ook na de gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022 blijven wij ons inzetten voor:

  • een krachtig en kwalitatief goed gemeentebestuur;
  • doordachte besluiten van college en gemeenteraad op basis van een zorgvuldige afweging van inhoudelijke argumenten en consequenties;
  • transparantie en openheid in de lokale politiek en van het lokale bestuur;
  • een gemeentebestuur en ambtelijke organisatie die dienstbaar zijn aan de inwoners;
  • de mensen die aangewezen zijn op voorzieningen in het sociaal domein, met name
Lees meer ...
BETOOG VAN GERRIT VAN DER BIJL TIJDENS DE BEGROTINGSVERGADERING 2021

 

Geachte voorzitter, leden van de raad en kijkers

Onze fractie wil zich beperken tot vier onderdelen:

1 het sociaal domein
2 de dienstbaarheid van de organisatie
3 de zelfstandigheid van onze gemeente
4 het OZB-tarief in relatie tot de financiële toestand van onze gemeente

Sociaal Domein
Sinds de coronapandemie verkeren we in een zeer onzekere en moeilijke periode. Feit is dat het helaas zo is, dat ook hier de meest kwetsbare inwoners vaak het meest getroffen worden. We zien ook binnen onze gemeente dat het ons vaak niet lukt om hier pro-actief en voortvarend mee om te gaan. Ik

Lees meer ...
De fractie BRUG-M heeft in de raad van 29 september 2021  het voorstel van het College om met een afkoopsom bekritiseerd.
 
De ondernemer van de Proosdij heeft bewust de gemaakte afspraken genegeerd om de ruimte beschikbaar te stellen en geschikt te maken voor raadsvergaderingen.
Afspraken, die mede de aankoopsom van weleer hebben bepaald.
BW stelde voor om de oorspronkelijke afkoopsom van € 75.000 terug te brengen tot € 37.500 naast een aantal andere bijkomende afspraken.
Bovendien wees van der Bijl op het feit dat eerst € 20.000 teruggevorderd had moeten worden voor onverschuldigde betalingen, zodat er slechts € 17.500
Lees meer ...

Geachte voorzitter,
Geacht College,
Collega-raadsleden,

Een opmerking vooraf. De kanttekeningen die ik straks ga uitspreken zijn niet gericht op de ondernemer. Deze heeft gedaan wat iedere andere ondernemer ook gedaan zou hebben. Namelijk eruit halen wat erin zit! En laten we fair zijn: Zij heeft er ook een mooie horecazaak van gemaakt.

Nee ons oordeel gaat over het voorstel van het College zoals dat nu voor ons ligt.

Wij hebben allen het raadsvoorstel gelezen met een afkoopsom van 17.500 euro voor het bewust niet nakomen van de verplichting om de ruimte geschikt te maken voor een raadzaal.
17500 ,… omdat

Lees meer ...
ARTIKEL 40-VRAGEN VAN FRACTIE BRUG-M AAN COLLEGE BETREFFENDE DE OVERSTROMING

De raadsleden van de fractie BRUG-M hebben, conform artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeente Meerssen, schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de aanpak van het gemeentebestuur tijdens de overstroming, alsook tijdens de nasleep van deze enorme wateroverlast. Die vragen gaan over de afhandeling van de schade, over de tijdelijke huisvesting van gedupeerden die tijdelijk hun huis niet kunnen bewonen en over de noodzakelijk geachte evaluatie van de aanpak van de gemeente. Daarnaast heeft de fractie kritische kanttekeningen geplaatst betreffende de informatie aan inwoners tijdens en na de overstroming. De volledige brief is via

Lees meer ...
RAADSVOORSTEL: AGNESKERK BUNDE ALS MULTIFUNCTIONEEL CULTUREEL CENTRUM

Het College van B&W wil € 600.000,- uit de zogeheten algemene reserves halen voor de transformatie van de St. Agneskerk in de kern Bunde. De kerk, in het hart van de gemeenschap, zou een multifunctioneel cultureel centrum moeten worden, waar tevens ruimte voor de eredienst blijft (dus deels de functie van kerk behoudt), maar ook volop ruimte is voor verenigingen, evenementen en concerten. Een veelbelovend plan, dat in totaal zo’n € 1,8 miljoen gaat kosten.

Een gemeentelijke bijdrage van zes ton is een fors bedrag, dat op termijn terugverdiend kan worden door de verkoop van het huidige gemeenschapshuis van Bunde,

Lees meer ...

Tijdens de raadsvergadering van 16 juni sprak de Meerssense gemeenteraad over het voorstel ‘Revitalisering organisatie gemeente’. Het College van B&W wil de komende jaren (vanaf 2022) fors gaan investeren in een uitbreiding van het gemeentelijk personeel. Het bedrag dat daarvoor nodig is loopt per jaar flink op, van € 800.000,- in 2022 tot uiteindelijk € 1,8 miljoen structureel per jaar vanaf 2025.

Op zichzelf geen gek idee: de ambtenaren van de gemeente lopen zich de benen onder het lijf vandaan, het ziekteverzuim is hoog en nogal wat mensen zoeken inmiddels hun heil elders. Daardoor dreigt de kwaliteit van het werk

Lees meer ...

In de raadsvergadering van 15 april 2021 heeft de gemeenteraad van Meerssen besloten zich uit te spreken tégen het proefdraaien  van straalmotoren in de open lucht op Maastricht Aachen Airport. Dat gebeurde via een motie die door de fractie BRUG-M was ingediend en die door een meerderheid van de raad (9-6) werd aangenomen.

BRUG-M-raadslid Gerrit van der Bijl gaf een toelichting op de motie en benadrukte in zijn betoog de wenselijkheid en noodzaak van een stellingname door de gemeenteraad. Hij wees daarbij op de geluidsoverlast, de stank en de vrijkomende fijnstof die dat proefdraaien veroorzaakt in de ‘achtertuin’ van diverse bewoners

Lees meer ...

In de raadsvergadering van donderdag 18 maart diende de fractie BRUG-M een motie (voorstel) in om de bezuiniging op de tegemoetkoming van de kosten voor een aanvullende zorgverzekering voor mensen met een bijstandsuitkering of minimuminkomen terug te draaien. Tevergeefs. Onze motie kreeg enkel steun van de fractie Het Origineel. De fracties van de vier coalitiepartijen Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en FOCUS stemden tegen, waardoor de motie verworpen werd. De 4P-coalitie zorgde er zo voor dat deze bezuiniging in stand bleef.  We blikken in dit artikel terug op een merkwaardige gang van zaken, die onze fractie als teleurstellend en eigenlijk diep

Lees meer ...

In de raadsvergadering van donderdag 18 maart diende de fractie BRUG-M diverse moties (voorstellen) in én een amendement (voorstel tot wijziging van een voorstel van het College aan de raad). Enkele moties werden jammer genoeg niet aangenomen, maar diverse moties én het amendement kregen wél voldoende steun, zelf unaniem! Een overzicht:

AMENDEMENT BRIEF OVER RAPPORT VAN GEEL

Middels een amendement (wijzigingsvoorstel) van de fractie BRUG-M is de brief van de gemeente Meerssen aan het provinciebestuur over het Rapport Van Geel over de toekomst van MAA aangepast en aanmerkelijk sterker geworden. Verantwoordelijk wethouder IJff gaf aan dat hij de wijzigingen die

Lees meer ...

“ We hadden op meer gehoopt” !

Donderdagavond 25 februari heeft er een digitale bijeenkomst plaatsgevonden over het incident van afgelopen zaterdag.

Raadslid van Brug-M Tiny Gorissen, die bewoner is van de o.a. getroffen St. Josephstraat in Meerssen, nam samen met haar buurman Huub Meulenberg deel aan deze bijeenkomst.

Dit deden zij samen met een verslaggever van NOS radio, die Tiny benaderd had naar aanleiding van de brief van Brug-M. 

Daarin was de oproep gedaan aan de Provincie om de schadeclaims n.a.v dit vliegincident over te nemen, om zodoende de getroffen bewoners te helpen met een snelle en soepele afhandeling

Lees meer ...

Verslag van de extra-raadsvergadering van 8 februari over het aanbod van GS

Op maandag 8 februari vond er een extra-raadsvergadering plaats met als enige agendapunt het aanbod van de provincie Limburg. Het College van Gedeputeerde Staten (GS) had nl. in een brief met de goedkeuring over de begroting tevens haar zorgen geuit over de financiële en bestuurlijke situatie van de gemeente Meerssen. GS deden het aanbod, zelfs in afstemming met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, om het gemeentebestuur van Meerssen te ondersteunen, zowel met expertise als in financiële zin, om nogmaals onderzoek te laten doen naar de toekomstmogelijkheden voor de

Lees meer ...

 

   MACHT EN TEGENMACHT

Weet u het nog? Tijdens het debat in de Tweede Kamer, begin januari, over het debacle van de kinderopvangtoeslagen gaf Pieter Omtzigt (CDA) in stevige bewoordingen aan wat volgens hem absoluut noodzakelijk is voor een goed werkende democratie: macht en tegenmacht. Niet zomaar de macht in handen van een kabinet of coalitie leggen en een Tweede Kamer die gezapig volgt, maar een kritische houding en tegenmacht van álle Kamerleden, óók van de coalitiepartijen.

Pieter Omtzigt riep alle Tweede Kamerleden op hun controlerende rol waar te maken. Was dat eerder gebeurd in de toeslagenaffaire, dan

Lees meer ...

TEVENS VERSLAG VAN DE THEMABIJEENKOMST D.D. 19 JANUARI 2021 OVER DIE TOEKOMST  

Op dinsdag 19 januari werd een digitale themabijeenkomst gehouden over het aanbod van het provinciebestuur om de gemeente Meerssen te ondersteunen in een traject dat antwoord geeft op de vraag wat de toekomst van onze gemeente wordt. Daarom nam dhr. Dritty, lid van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Limburg en belast met het toezicht op de gemeentelijke financiën, deel aan deze bijeenkomst. De themabijeenkomst was bedoeld voor leden van de gemeenteraad, alsook voor burgerleden van de raadsadviesvergadering (RAV). Belangstellende burgers konden de themabijeenkomst via een livestreamverbinding

Lees meer ...


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.