Blogberichten BRUG-M

TIJDELIJK ONTSLAG ALS RAADSLID VOOR DE FRACTIEVOORZITTER VAN BRUG-M

 

De fractievoorzitter van BRUG-M in de gemeenteraad van Meerssen Gerrit van der Bijl heeft aan de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester mevrouw Clermonts, volgens de regels van de Gemeentewet “tijdelijk ontslag” gevraagd. Dat is hem per 3 maart j.l verleend.

Dit “tijdelijk ontslag”, zoals de officiële formulering in de Gemeentewet luidt, is voor hem noodzakelijk om te werken aan de hartrevalidatie na een ingreep die onlangs heeft plaatsgevonden.
De Gemeentewet geeft deze mogelijkheid aan leden van de Raad als er sprake is van te verwachten herstel.
In de Raadsvergadering van 19 maart 2020 zal Angelique van Geel- Laven

Lees meer ...

 

De problemen met vuurwerk zijn actueler dan ooit.
Ook dit jaar met de jaarwisseling waren er weer vele incidenten met verregaande maatschappelijke gevolgen.
Als raadsfractie van Brug-M volgen wij deze discussie nauwlettend en ook wij vinden dat er veel betere en veel veiliger alternatieven moeten komen.
Om deze discussie ook in onze gemeente op gang te brengen, hebben we in november tijdens de Begrotingsvergadering een motie ingediend, samen met de fractie KijK.
Ook hier geldt: “HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS "!

Na enige discussie met de raadsleden en de burgemeester als portefeuillehouder, besloten we om de motie -

Lees meer ...

 

 

Bestuur, raadsleden, steunfractie en wethouder van Partij BRUG-M

wensen alle inwoners van de kernen Bunde, Rothem, Ulestraten, Geulle en Meerssen

EEN GELUKKIG EN GEZOND 2020 !

Ook in dit nieuwe jaar blijven wij ons op een betrokken, actieve en positief-kritische wijze inzetten voor het algemeen belang van de gehele gemeente Meerssen en al haar inwoners.

Verbinding, openheid en transparantie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid, duurzaamheid en moreel besef zijn daarbij onze kernwaarden.

 
 
 
 
Lees meer ...

 

In onze partij geldt dat elk raadslid zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en stemt ‘zonder last of ruggespraak’. Dát is voor BRUG-M democratie en zo is het ook eigenlijk in de wet bedoeld. Dat was ook het geval bij de besluitvorming over de regiegemeente. Drie fractieleden, te weten Jacques Arntz, Gerrit van der Bijl en Tiny Gorissen, stemden tegen, Sjraar Hovens stemde voor. Dat kon ook omdat er in het Bestuursakkoord geen afspraken waren gemaakt over dit dossier.

Wat betekent ‘regiegemeente’? Dat houdt in dat onze gemeente zelfstandig blijft, dus ook een eigen gemeenteraad, burgemeester en wethouders, en ook haar

Lees meer ...

In een openbare technische bijeenkomst van de gemeenteraad van Meerssen op 17 september 2019 heeft de fractievoorzitter van BRUG-M met koele cijfers aangetoond wat de kosten zouden zijn voor de inwoners van Meerssen als de Raad op 3 oktober 2019 zou besluiten dat Meerssen een “regiegemeente” moet worden. Het verschil tussen de opties (1) regiegemeente en (2) herindeling/fusie blijkt circa € 5.000.000 per jaar te zijn. De vraag is dus gerechtvaardigd of de “zelfstandigheid” van de gemeente ons € 5 miljoen euro per jaar mag kosten. Bent U geïnteresseerd om deze financiële toelichting te horen en met BRUG-M mee te

Lees meer ...
VRAGEN EX-ARTIKEL 40 INZAKE VLIEGVELD MAA.

Aan : het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen

Betreft : Vragen ex-artikel 40 in het kader van het Reglement van Orde inzake vliegveld MAA en naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief d.d. 15 mei.

Meerssen 17 juni 2019


Geacht College,

De ontwikkelingen m.b.t vliegveld Maastricht Aachen AirPort blijft ons zorgen baren en roept vragen bij ons op die betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.Het is algemeen bekend dat per 1 april 2019 het gedoogbeleid van de verlengde baan naar 2750 meter - ingesteld op 6 december 2017 - is beëindigd.

Lees meer ...

Donderdag 23 mei 2019

Mevrouw de voorzitter,

Leden van de Raad,

Vanavond staat de behandeling van een ernstig en moeilijk onderwerp in deze raadsperiode op de agenda. Ernstig en moeilijk omdat het niet over materie gaat maar over functionarissen. Het zal niet meevallen om een goede mix te vinden tussen enerzijds te zeggen wat er gezegd moet worden en anderzijds geen onnodige beschadigingen aan te brengen.Als fractievoorzitter is aan mij de niet eenvoudige taak om dat op een zorgvuldige wijze onder woorden te brengen.

Vanuit die spagaat zullen wij samen op een waardige manier met elkaar moeten debatteren en aan

Lees meer ...

In de begrotingsvergadering van november 2018 heeft ons raadslid Tiny Gorissen een motie ingediend om de rente van de Kredietbank Limburg te verlagen voor onze inwoners. De motie werd door de hele gemeenteraad unaniem aangenomen.

Vorige week kregen we bericht dat het gelukt is!
Met terugwerkende kracht, vanaf januari 2019, hanteert de Kredietbank Limburg nu een rentepercentage van 2%. Dat was voorheen 12%.

Voor inwoners met een minimuminkomen, die soms noodgedwongen van een lening bij de Kredietbank gebruik moeten maken, betekent dit dat zij deze lening gemakkelijker en mogelijk ook sneller kunnen terug betalen.

Dit is goed nieuws in het

Lees meer ...

Mag ik uw aandacht vragen voor het volgende: 
Woensdag 20 maart a.s. zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Limburg. U kunt opnieuw uw stem uitbrengen en mee richting geven aan de wijze waarop uw belastinggelden worden besteed. De afgelopen 4 jaar zat ik namens de partij 50Plus in het Algemeen Bestuur van het waterschap. Mede door mijn lidmaatschap van BRUG-M in de Raad van Meerssen kon ik een aantal zaken mee helpen opstarten. Zaken waar niet alleen de burgers van Meerssen, maar straks ook andere inwoners van Limburg veel plezier aan zullen beleven.

Zoals u zich allen ongetwijfeld

Lees meer ...

 

Het Persbericht van de Rekenkamer heeft tot de nodige commotie geleid en dat is ook begrijpelijk.

Wij, en andere partijen in de gemeenteraad, hebben geconstateerd dat er onjuiste en/of incomplete feitelijke gegevens (uit verslagen, mails e.d.) bij het rapport van de Rekenkamercommissie gebruikt zijn, en zijn van mening dat onjuistheden en incompleetheden van feitelijke informatie eerst gecorrigeerd moet worden. Dit kan leiden tot andere conclusies en adviezen van de Rekenkamercommissie. Het is daarom belangrijk dat waar nodig correcties en aanvullingen in het rapport opgenomen worden.

Vast staat ook dat de Rekenkamercommissie door een misverstand niet (helemaal) volgens de regels

Lees meer ...

Een loodzware agenda, dat was de eerste indruk bij ontvangst van de lijst met 25 agendapunten. Uiteindelijk lukte het toch nog om deze agenda binnen 5 uur af te wikkelen. Het meest in het oog waren de agendapunten tarief Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor 2019 en de discussie en besluitvorming over het vervolg van het zogenaamde Berenschot-rapport.

HET BERENSCHOT-RAPPORT.
Begin 2018 heeft dit adviesbureau volgens opdracht een rapport afgeleverd met als antwoord op de vraag hoe Meerssen het beste de komende 8 a 10 jaar nog de zelfstandigheid zou kunnen behouden.
Hun advies was om te overwegen om een regie-organisatie te vormen

Lees meer ...
VERKLARING VAN BRUG-M OVER HET BESLUIT VAN DE PROVINCIE LIMBURG M.B.T LUCHTHAVEN MAA

De fractie van BRUG-M uit Meerssen is verheugd over de ommezwaai van het Provinciaal Bestuur.

Het zal zeker bijdragen aan een vermindering van de overlast. We moeten wel nog afwachten hoe de directie van MAA gaat reageren en we moeten ook rekening houden met een mogelijk verzet van de exploitant van de luchthaven, TCGI. Maar in ieder geval is dit een goede en te waarderen stap van het provinciebestuur.  

De directie van MAA geeft in hun verklaring aan, dat er een nieuwe aanvraag Luchthavenbesluit gaat komen met als uitgangspunt “dat het aantal gehinderden niet mag toenemen ten opzichte van

Lees meer ...

Geachte voorzitter, collega raadsleden, ambtenaren en aanwezigen op de publieke tribune,

De fractie Brug-M is op zich heel tevreden over dit document en over de beantwoording vooraf van de vragen die we inhoudelijk hierover hadden. Dus alle waardering daarvoor aan alle betrokkenen.

Toch willen we nog graag een paar kritische opmerkingen maken die meer algemeen van aard zijn en die betrekking hebben op de beperkte financiële ruimte, vooral door toedoen van het vorige College, dat ons met een aantal “lijken in de kast” confronteerde.

En dat was niet gering!
Denk aan de dossiers Camping de Boskant met de niet geinde

Lees meer ...

Het moet anders en het kan anders.

Alvorens ik ga inzoomen op de diverse portefeuilles eerst een echte Algemene Beschouwing vanuit deze optiek.

Het zou goed zijn voor de gemeente dat het imago van kibbelende raadsleden zou verdwijnen, dat wij beter met elkaar zouden communiceren, en dat er meer positieve berichten naar buiten zouden gaan. Natuurlijk zal er altijd een verschil van opvatting blijven, zelfs binnen de coalitie, maar dan gaat het er vaak om hoe zaken naar voren worden gebracht, of zoals de Fransman zegt: c’est le ton qui fait la musique”
In de vorige periode, toen onze fractie geen

Lees meer ...

In de Raadsvergadering van 25 oktober 2018 liet de fractie van BRUG-M van zich horen.
Na een goed onderbouwd betoog van de fractievoorzitter, Gerrit van der Bijl, steunde de voltallige raad de motie van BRUG-M , die het College opdroeg om niet af te wachten op meetpunten voor het geluid van Provincie of van MAA maar zelf over te gaan tot plaatsing van deze meetpunten op plekken, die wij dan zelf kunnen bepalen en die bovendien inwoners van Meerssen de gelegenheid bieden om het gemeten geluidsniveau via een toegang via internet te zien en op te slaan.
Het is daarom

Lees meer ...

Het dualisme, dat sinds 2002 bij de gemeentelijke overheid is ingevoerd, heeft als effect dat de wethouders geen lid zijn meer van de gemeenteraad.
Dat betekent ook enige afstand tussen het College en de gemeenteraad.
Dat kan zich manifesteren als een collegevoorstel niet meer als vanzelfsprekend door de coalitiefracties wordt aanvaard.
In de afgelopen raadsvergadering heeft zich dat enkele malen voorgedaan.
 
Bestemmingsplanwijziging ten behoeve van een uitbreiding van een agrarisch bedrijf Weert 93 in Bunde.
Het Collegevoorstel om tot een wijziging van het bestemmingsplan te besluiten, kreeg niet de instemming van onze fractie.
Onze fractievoorzitter, Gerrit van der Bijl,
Lees meer ...

De verkiezingen van de gemeenteraad liggen al weer diverse maanden achter ons, de nieuwe raad is geïnstalleerd en ook het nieuwe college is inmiddels 3 maanden aan de slag. 
Partij BRUG-M heeft in de afgelopen periode minder van zich laten horen, ook vanwege de zomervakantie, maar we willen de draad weer oppakken en regelmatig inwoners van de gemeente Meerssen informeren over de lokale politiek.

Op dinsdag 11 september wordt er een ledenvergadering annex politieke bijeenkomst van BRUG-M gehouden. Deze bijeenkomst is openbaar, dus naast leden van onze partij zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. 
De bijeenkomst begint om 19.30

Lees meer ...

In de extra ingelaste vergadering van 25 april 2018 heeft de Raad unaniem besloten tot een onderzoek door de Rekenkamer van Meerssen naar alles wat zoal gebeurd is in het dossier de Proosdij. Het Presidium (de bijeenkomst van de 6 fractievoorzitter in de gemeenteraad ) zou dan met een voorstel komen in de Raad van 28 juni.

Bijzonderheid was wel dat vòòraf aan deze vergadering het bericht kwam dat de verantwoordelijk portefeuillehouder, wethouder Guido Houben, zijn ontslag had ingediend bij de Raad en wel met onmiddellijke ingang. Dat betekende ook dat hij die avond niet aanwezig was om ook

Lees meer ...

Inmiddels zijn we alweer ruim een maand verder nadat vier partijen uit de Raad een coalitie gevormd hebben. In de Raadsvergadering van 30 mei is het Bestuursakkoord door de Raad vastgesteld. Dit document staat op de website van BRUG-M. Het Bestuursakkoord , dat tot stand kwam onder leiding van de oud-burgemeester Jan Mans, vertaalt op een goede manier de speerpunten van deze vier partijen (BRUG-M, KIJK!!!, CDA en Het Origineel)

Op basis van dit akkoord zijn er 4 wethouders benoemd t.w. Jan Gulikers (BRUG-M), Paul Sanders (KIJK!!!), Marly Heusschen (CDA) en Luc Volders (Het Origineel).

Door de benoeming van

Lees meer ...

De partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel hebben weer verdere stappen gezet in het traject van de coalitievorming. 

Het voorlopige concept van het bestuursakkoord tussen deze partijen is klaar en werd recent doorgestuurd naar Lokaal DNA en FOCUS. Deze twee partijen wordt de gelegenheid geboden om suggesties te doen ter aanvulling of ter correctie van het akkoord dat er nu ligt. Na ontvangst en verwerking van hun reactie zal het concept-bestuursakkoord worden afgerond. 
Daarna wordt dit bij enkele partijen nog ter instemming aan hun algemene ledenvergadering voorgelegd. Als die instemming verkregen is, kan het concept-bestuursakkoord verzonden worden naar

Lees meer ...


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.