Blogberichten BRUG-M

 

Over begrotingsperikelen, coalitiebreuk, regieorganisatie, herindeling en het toekomstperspectief van de gemeente Meerssen.

In de afgelopen maanden is veel te doen geweest over de financiële situatie en het bestuur van de gemeente Meerssen. Coalitiebreuk, afgetreden wethouders, nieuwe coalitie en nieuwe wethouders, een sluitende begroting. Veel commotie door de diverse berichten en beweringen. Niet alles daarvan klopte, enige nuancering lijkt ons wel gewenst.

Partij BRUG-M wil een poging doen de nodige duidelijkheid te geven.

KADERNOTA

Jaarlijks wordt in juni door het College van B&W de zgn. Kadernota opgesteld. Met deze Kadernota wordt de raad geïnformeerd over de actuele financiële situatie van

Lees meer ...
DE METAFOOR VAN DE 4 P's NAAR HERMAN HEYERMANS "OP HOOP VAN ZEGEN"

Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2020 heeft ons raadslid Gerrit van der BIjl aan het einde van de bespreking van de begroting voor 2021namens de fractie in de vorm van een metafoor de navolgende stemverklaring uitgesproken: Het koersdocument is volgens de 4P’s het “vaardocument” dat zij hanteren om “in rustig vaarwater” te komen. Graag wil ik gebruik maken van deze beeldspraak en aangeven welke gevoelens bij deze begroting bij mij naar boven komen: Wat doen zij namelijk: De 4P’s hebben als rederijen van dit schip eerst de vorige bemanning weggestuurd en daarna op 2 november een kapitein en een

Lees meer ...

Raadsvergadering                                                           Meerssen 2 november 2020

Mevrouw de Voorzitter

U heeft ons uitgenodigd voor deze extra raadsvergadering waarbij de benoeming van twee nieuwe wethouders aan de orde is., voorgedragen door – zoals zij zichzelf nu noemen - de 4P’s

En dan betreft het wethouders van buiten.
De keuze voor wethouders van buiten vinden wij opmerkelijk. De 4 partijen zijn deze strijd aangegaan om vooral nu nog niet te kiezen voor een herindeling maar om de zelfstandigheid van onze gemeente de komende zes jaar te bestendigen. En dan leggen ze nota bene het bestuur van onze gemeente in handen van wethouders van

Lees meer ...
CDA EN KIJK!!!  KIEZEN VOOR EEN KOUDE...KERMIS

Door de fracties van BRUG-M en Het Origineel aan de kant te zetten en bewust uit te sluiten van verder gesprekken, kiezen deze twee voormalige coalitiepartijen voor een samen werking met Lokaal DNA en FOCUS.

Door die keuze laden zij ook de verplichting op zich om een sluitende begroting op te stellen en door de gemeenteraad vast te laten stellen op basis van hun afwijzing van een koers richting herindeling. Blijkbaar willen zij graag In een zelfstandige gemeenteraad blijven functioneren.

Wat betekent deze keuze voor U?

De inwoners van de gemeente Meerssen zullen dan door deze partijen in 2021

Lees meer ...

Voorzitter,

De brief van ons als wethouders van 4 september werd door de raad opgevat als een dreigement. Dat betreuren wij zeer, omdat dat nl. nooit onze bedoeling is geweest, net zo min als wij de raad hebben willen aantasten in haar rol als hoogste orgaan van deze gemeente. Sterker nog: juist vanwege die rol hebben wij de raad de brief gestuurd, niet als dreigement, maar als noodkreet - nadat we dit signaal eerder nadrukkelijk bij de coalitiepartijen hadden afgegeven.

We begrijpen dat het voor de raad gevoeld heeft als dreigement en dat daardoor ongenoegen bij diverse raadsleden is ontstaan,

Lees meer ...

Geachte fractievoorzitter,

Door de motie van wantrouwen naar de wethouders met  als gevolg daarvan het indienen van hun ontslag zijn wij tot de constatering gekomen dat daarmee feitelijk de samenwerking binnen de huidige coalitie van CDA, KIJK!!!, Het Origineel en BRUG-M is beëindigd en dat derhalve deze coalitie niet meer bestaat. 

Hoe verder?, dat is nu de vraag.

BRUG-M vindt dat het meest optimale scenario voor onze gemeente is om een koers richting herindeling  in te zetten. Over de nadere invulling daarvan - proces, betrekken van inwoners en andere belanghebbenden, planning, beoogde herindelingspartner, e.d. - willen we samen met andere

Lees meer ...

Meerssen, 1 oktober 2020.

Naar aanleiding van het gebeurde in de raadsvergadering van donderdag 24 september 2020 heeft BRUG-M zich beraden over de ontstane situatie.

Juist omdat de opvattingen in de coalitie in voornoemde raadsvergadering op enkele cruciale zaken zo uiteenliepen met als gevolg dat de drie wethouders onmiddellijk ontslag hebben moeten nemen naar aanleiding van een door o.a. CDA en KIJK!!! ingediende motie van wantrouwen, heeft de fractie van BRUG-M geconstateerd dat er feitelijk geen coalitie meer bestaat tussen de vier partijen CDA, KIJK!!!, Het Origineel en BRUG-M.

Inmiddels is tijdens de bijeenkomst van de fractievoorzitters met de burgemeester

Lees meer ...
BETOOG VAN DE FRACTIEVOORZITTER UITGESPROKEN TIJDENS DE RAADSVERGADERING VAN 14 SEPTEMBER

Mevrouw de voorzitter,

Geachte collega’s van de Raad van Meerssen,

Zoals de voorzitter zonet heeft uitgesproken zijn wij vanavond samengekomen om de belangen van de gemeente Meerssen en haar inwoners te dienen. Maar vanavond zijn wij ook bij elkaar om een keuze te maken uit een fors dilemma waar gevoel en verstand helaas niet elkaars vriend zijn. In het bestuursakkoord dat wij samen met Kijk!!!, CDA en het Origineel in 2018 hebben opgesteld, staat dat wij ernaar streven om Meerssen zolang mogelijk zelfstandig te laten zijn, let wel zo lang mogelijk.......Wat moet er dan gebeuren als die mogelijkheid van verdere

Lees meer ...

Op zaterdag 19 september wordt de actie ‘Maas Clean-up’ gehouden. Op diverse locaties langs de rivier de Maas in Limburg vindt dan een opruimactie plaats: zwerfafval in de rivier en op de oever wordt ingezameld en afgevoerd. Van Eijsden tot aan de Mookerhei krijgt de Maas op deze zaterdag een heuse schoonmaak-beurt.

Onze lokale politieke partij BRUG-M heeft zich ingeschreven om deel te nemen aan deze actie. Jammer genoeg was geen enkele locatie in de gemeente Meerssen in het actieprogramma opgenomen - en dat terwijl er twee plekken zijn waar de Maas in onze gemeente bereikbaar is: bij Geulle aan

Lees meer ...
STATEMENT VAN BRUG-M

 

Na afloop van de themabijeenkomst over de financiële bezuinigingen en lastenverzwaringen sprak fractievoorzitter Gerrit van der Bijl onderstaand statement uit:

Geachte collega’s
Geacht College,

De procedure 

U heeft de gemeenteraad vanavond een grote keuze aan aspecten voorgeschoteld. Dat is aan de ene kant te waarderen om de raad er vanaf het begin in te betrekken.
MAAR....
Wat er aan ontbreekt zijn de meningen, standpunten van het College cq van de betreffende portefeuillehouders. Dat is ook zo toegelicht door de wethouder financiën.

Het lijkt wel de omgekeerde wereld.

De gemeenteraad kiest straks met het invullen van het vragenlijstje uit deze kaleidoscoop

Lees meer ...
DE TIJD DRINGT !

De vroegst mogelijke datum voor een herindeling is 1 januari 2023. Maar dan móet er in september van dit jaar een principebesluit door beide gemeenteraden (van Meerssen en Maastricht) genomen worden. De wettelijke procedure om te komen tot een gemeentelijke fusie kent nl. een strak tijdpad. Gaan we door met het traject regiegemeente (en die lijn is nu ingezet) met een definitief besluit in  december van dit jaar, dan is fusie per 1-1-2023 niet meer haalbaar! Dat kan dan pas per 1-1-2027. Dan zit de gemeente Meerssen, op basis van de huidige feitelijke gegevens, tot die datum (nog 6 jaar!)

Lees meer ...
MENINGSPEILING ONDER INWONERS

 

BRUG-M diende tijdens de raadsvergadering van 9 juli een motie in om meteen na de zomervakantie een meningspeiling onder de inwoners te houden waarin aan de burgers gevraagd wordt welke optie hun voorkeur heeft: 1) verder gaan als regiegemeente in samenwerking met Maastricht óf 2) herindeling met Maastricht.

Dit voorstel kreeg van andere raadsfracties (behalve Het Origineel) de nodige kritiek, met opvoering van allerlei praktische bezwaren. Het College van B&W liet in een reactie echter weten dat zij een dergelijke peiling onder inwoners uitvoerbaar acht. Desondanks werd het voorstel toch weggestemd door o.a. KIJK!!! en CDA. En zelfs fracties

Lees meer ...
KADERNOTA

KADERNOTA

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli gaven KIJK!!!, CDA, Lokaal DNA en FOCUS in verschillende bewoordingen aan dat ze de Kadernota van het College te somber vinden, te negatief. ‘Een akte van onmacht’ werd de kadernota zelfs genoemd. BRUG-M is van mening dat de Kadernota een realistisch beeld geeft, onderbouwd met harde cijfers die aantoonbaar juist zijn. En met helder aangegeven risico’s die niet onderschat mogen worden.

Eén van die geschetste risico’s is inmiddels harde werkelijkheid geworden: de daling van het aantal leerlingen van het Stella Maris College werkt door in de vergoeding die de gemeente van de landelijke

Lees meer ...

BRUG-M vraagt zich af of de fracties die op 9 juli in de gemeenteraad vóór continuering van het traject regiegemeente hebben gestemd (KIJK!!!, CDA, Het Origineel, Lokaal DNA en FOCUS) zich überhaupt wel realiseren hoe groot de financiële opgave is en wat de gevolgen van hun keuze zullen zijn. Immers: bij een zelfstandige gemeente, ook als regieorganisatie, ligt de verplichting om een sluitende begroting te realiseren.

Het begrotingstekort was tot vlak voor de raadsvergadering nog berekend op € 700.000,- in 2021 en ca. 1 miljoen vanaf 2022. 
Inmiddels is echter bekend dat het tekort nóg groter wordt: het College

Lees meer ...
 

 

 
De gemeenteraadsvergadering van 9 juli kende een uiterst merkwaardig verloop. Vijf partijen - KIJK!!!, CDA, Het Origineel, Lokaal DNA en FOCUS - dienden gezamenlijk een motie (voorstel) in om het traject naar een regiegemeente voort te zetten. Dat betekent dat deze partijen inzetten op het voortbestaan van de zelfstandige gemeente Meerssen, waarbij de leden van het College van B&W, alsook de raadsleden hun functie behouden, maar de ambtelijke organisatie grotendeels wordt ondergebracht bij de gemeente Maastricht.
Het vreemde is dat twee fracties - Lokaal DNA en FOCUS - bij eerdere besluiten om te komen tot een regiegemeente
Lees meer ...
TINY HOUSES IN MEERSSEN

Op initiatief van BRUG-M raadslid Tiny Gorissen, werd samen met de fracties KijK!!! en Het Origineel , de motie Tiny Houses ingediend in de raadsvergadering van 18 juni.

Deze motie - die het realiseren van Tiny Houses in onze gemeente mogelijk moet maken- werd raadsbreed aangenomen.

Deze bijzondere vorm van kleinschalig en duurzaam wonen, is vooral voor starters en andere woningzoekenden op de woningmarkt van belang, omdat het hier gaat om snel te realiseren en betaalbare woningen. Wij hopen dat de plannen eind dit jaar meer concreet zijn uitgewerkt. We houden u op de hoogte!

Voor de motie: zie documenten.

BETOOG DOOR JACQUES ARNTZ NAMENS DE FRACTIE BRUG-M BIJ DE BEHANDELING VAN HET RAADSVOORSTEL 'BESTUURLIJK CONVENANT MEERSSEN-MAASTRICHT IN HET KADER VAN DE MOGELIJKE INVOERING VAN EEN REGIEORGANISATIE

tijdens de raadsvergadering van 17-06-2020

Voorzitter, geachte mede-raadsleden en geachte toehoorders via de digitale verbinding,

Zoals onze fractievoorzitter al bij de agendavaststelling heeft aangegeven vindt de fractie BRUG-M behandeling van het Bestuursconvenant in deze vergadering niet verstandig. Maar als het dan tóch moet, laat ik dan nu maar duidelijk maken wat onze fractie inhoudelijk van dit convenant én van het proces daaromtrent vindt.
En voorzitter, onze fractie realiseert zich dat we een andere standpunt ten aanzien van de regieorganisatie hebben dan onze coalitiepartners CDA, KIJK!!! en Het Origineel. In het bestuursakkoord dat we in 2018 met elkaar hebben gesloten zijn

Lees meer ...

Als de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht samen zouden besluiten dat Meerssen een regiegemeente moet worden, wat betekent dat dan voor de inwoners van Meerssen?

ARGUMENTEN VOOR:
1.De huidige gemeente blijft zelfstandig.
(Meerssen blijft Meerssen)

2.De burgemeester, de wethouders en (burger)raadsleden mogen hun functie behouden.

3. De raadsleden mogen hun zetel behouden en dus raadslid blijven.

4. De ene keer in de vijf jaar dat een inwoner naar het gemeentehuis moet hoeft hij niet naar het stadskantoor van Maastricht maar naar het KCC op de Markt in Meerssen.

5.Het zou de personele problemen van Meerssen kunnen oplossen.

ARGUMENTEN TEGEN:
1.

Lees meer ...

EINDELIJK: EEN MARKT IN MEERSSEN ZONDER GEPARKEERDE AUTO’S ! 

Sinds het Pinksterweekend is parkeren voor auto’s op de Markt in Meerssen niet meer toegestaan (uitgezonderd 3 parkeerplaatsen voor gehandicapten) en wordt het gehele middenplein bezet door horeca-terrassen. De Coronamaatregelen hebben geleid tot een herinrichting van de markt, die vooralsnog tijdelijk is, maar wat BRUG-M betreft is dit de opmaat voor een blijvend iets. Auto’s hebben alleen nog toegang tot de Markt om mensen in en uit te laten stappen en dienen vervolgens via de achterzijde van de basiliek het plein te verlaten. De eenrichtingsstraat wordt geflankeerd door een rij mooi gevulde

Lees meer ...
TIJDELIJK ONTSLAG ALS RAADSLID VOOR DE FRACTIEVOORZITTER VAN BRUG-M

 

De fractievoorzitter van BRUG-M in de gemeenteraad van Meerssen Gerrit van der Bijl heeft aan de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester mevrouw Clermonts, volgens de regels van de Gemeentewet “tijdelijk ontslag” gevraagd. Dat is hem per 3 maart j.l verleend.

Dit “tijdelijk ontslag”, zoals de officiële formulering in de Gemeentewet luidt, is voor hem noodzakelijk om te werken aan de hartrevalidatie na een ingreep die onlangs heeft plaatsgevonden.
De Gemeentewet geeft deze mogelijkheid aan leden van de Raad als er sprake is van te verwachten herstel.
In de Raadsvergadering van 19 maart 2020 zal Angelique van Geel- Laven

Lees meer ...


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.